Жол қосу1-10 дан 591


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Авторлар: Матаев, Мұқаметқали Мұсағалиевич

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде

Авторлар: Беркенова, Рабиға Ағабекқызы

Жұмыс мақсаты: академик Р. Нұрғалидың қазақ драматургиясының тарихын, теориясын, жанрлық жүйесін, поэтикасын, даму үрдісін зерттеген еңбектерінің ғылыми маңызын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)

Авторлар: Балтабаева, Гауһар Саядылқызы

Мақсаты: Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы соны тақырыптық ізденістер мен жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы прозалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік даралық пен ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі

Авторлар: Тлеубаев, Шамек Баянович

Жетісудағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін мұрағат құжаттары мен материалдарын, көтерілісті көзімен көрген куәгерлердің естеліктері дерек ретінде ғылыми айналымға тартып, осы уақытқа дейін жарық көрген ғылыми зерттеу еңбектерге сүйене отырып оны тарихи объективтілік тұрғыдан талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов, Developing information system of supporting decision making for carrying out fixing and perspective measures in megapolises heat-supplying systems, Мегаполистердің жылумен жабдықтау жүйелерінде жөндеу және перспективалы іс-шараларды жүргізу жөніндегі шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйесін жасау

Авторлар: Томилова, Надежда Ивановна

Целью работы является повышение качества принимаемых решений персоналом режимных служб ТСМ при проведении аварийных, сезонных наладочных и перспективных мероприятий путем разработки и внедрения системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий ТСМ

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Сырдария-Арал өңірі жағдайында әртүрлі мерзімде туылған және енесінен ажыратылған қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктері

Авторлар: Исабаева, Айгүл Арипбековна

Сырдария-Арал өңірінде әртүрлі мерзімде төлдетуден алынған қара қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктерін зерттеу және олардың енесінен ажырату уақытын анықтау арқылы қозы өсірудің тиімді технологиялық жүйесін қалыптастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Научные основы облесения осушенного дна Аральского моря

Авторлар: Кебекбаев, Аманжол Ержанович

В диссертации предлагаются приемы и способы выращивания устойчивых лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Клинические особенности перинатальной патологии центральной нервной системы у детей зоны Приаралья

Авторлар: Жукабаева, Сырсулу Советовна

9

Авторефераттар


Клинико-микробиологическая характеристика хронических гастритов у детей Приаралья

Авторлар: Алиби, Эльмира Болатовна

10

Авторефераттар


Селекция каракульских овец сур сурхандарьинского типа в условиях Казахстанского Приаралья

Авторлар: Асылбеков, Бауыржан Жамалбекович

Целью работы является разработка научно-методических основ разведения каракульских овей сур сурхандарьинского типа новой казахстанской популяции

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 591

Іздеу нәтижелерін нақтылау