Добавить строку1-10 из 591


Результатов:

1

Авторефераты


Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Автор: Матаев, Мұқаметқали Мұсағалиевич

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

2

Авторефераты


Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде

Автор: Беркенова, Рабиға Ағабекқызы

Жұмыс мақсаты: академик Р. Нұрғалидың қазақ драматургиясының тарихын, теориясын, жанрлық жүйесін, поэтикасын, даму үрдісін зерттеген еңбектерінің ғылыми маңызын анықтау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

3

Авторефераты


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)

Автор: Балтабаева, Гауһар Саядылқызы

Мақсаты: Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы соны тақырыптық ізденістер мен жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы прозалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік даралық пен ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

4

Авторефераты


Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі

Автор: Тлеубаев, Шамек Баянович

Жетісудағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін мұрағат құжаттары мен материалдарын, көтерілісті көзімен көрген куәгерлердің естеліктері дерек ретінде ғылыми айналымға тартып, осы уақытқа дейін жарық көрген ғылыми зерттеу еңбектерге сүйене отырып оны тарихи объективтілік тұрғыдан талдау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

5

Авторефераты


Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов, Developing information system of supporting decision making for carrying out fixing and perspective measures in megapolises heat-supplying systems, Мегаполистердің жылумен жабдықтау жүйелерінде жөндеу және перспективалы іс-шараларды жүргізу жөніндегі шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйесін жасау

Автор: Томилова, Надежда Ивановна

Целью работы является повышение качества принимаемых решений персоналом режимных служб ТСМ при проведении аварийных, сезонных наладочных и перспективных мероприятий путем разработки и внедрения системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий ТСМ

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

6

Авторефераты


Сырдария-Арал өңірі жағдайында әртүрлі мерзімде туылған және енесінен ажыратылған қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктері

Автор: Исабаева, Айгүл Арипбековна

Сырдария-Арал өңірінде әртүрлі мерзімде төлдетуден алынған қара қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктерін зерттеу және олардың енесінен ажырату уақытын анықтау арқылы қозы өсірудің тиімді технологиялық жүйесін қалыптастыру

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

7

Авторефераты


Научные основы облесения осушенного дна Аральского моря

Автор: Кебекбаев, Аманжол Ержанович

В диссертации предлагаются приемы и способы выращивания устойчивых лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

8

Авторефераты


Клинические особенности перинатальной патологии центральной нервной системы у детей зоны Приаралья

Автор: Жукабаева, Сырсулу Советовна

9

Авторефераты


Клинико-микробиологическая характеристика хронических гастритов у детей Приаралья

Автор: Алиби, Эльмира Болатовна

10

Авторефераты


Селекция каракульских овец сур сурхандарьинского типа в условиях Казахстанского Приаралья

Автор: Асылбеков, Бауыржан Жамалбекович

Целью работы является разработка научно-методических основ разведения каракульских овей сур сурхандарьинского типа новой казахстанской популяции

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
1-10 из 591

УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ