Добавить строку1-10 из 622


Результатов:

1

Авторефераты


Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы)

Автор: Сейтказина, Құралай Отаубаевна

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам дінінің ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жағдайына жан-жақты тарихи талдау жасау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

2

Авторефераты


Қазіргі Қазақстан қоғамындағы бұқаралық сана көріністері мен даму ерекшеліктері

Автор: Қаңтарбаева, Жанна Орынбасарқызы

Жұмыстың мақсаты: бұқаралық сана мазмұны мен ерекшеліктеріне және оның қазіргі қазақстандық қоғамдағы дамуы мен қалыптасуына әлеуметтік-философиялық талдау жасау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

3

Авторефераты


Қорғасын өндірісінің сульфидті аралық өнімдері мен айналмалы материалдарын тотықсыздандыру шартында өңдеу технологиясын құрастыру

Автор: Калмукамбетов, Айдос Оңғарбайұлы

Диссертациялық зерттеудің негізгі мақсаты - құрамында аралық өнімдер мен айналмалы материалдардан тұратын күрделі шикізаттарды өңдеудің тиімді технологиялық сұлбасын құрастыру

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

4

Авторефераты


Құрылымы әртүрлі тілдерге тән типологиялық басымдылық (Қазақ және араб тілдерінің материалдары бойынша)

Автор: Есеналиева, Жанар Жорабекқызы

Жұмыстың мақсаты - құрылымы әр түрлі тілдерді салғастыруда көпөлшемді жүйелі типологияның негізін дәлелдеу және қазақ, араб тілдерінің жеке типологиясын жасау

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

5

Авторефераты


Клинико-патогенетическое обследование дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Автор: Орынбасарова, Камила Калаубаевна

В диссертации выявляются патогенетические основы формирования и клинические проявления дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

6

Авторефераты


Подростковая агрессивность как результат межличностной дезадаптации, Adolescent aggressiveness as the result of interpersonal disadaptation, Жеткіншектік - агрессивтілік тұлғааралық дезадаптацияның нәтижесі ретінде

Автор: Коляева, Марина Владимировна

Цель исследования состоит в изучении агрессивности подростков и готовности к ее проявлению как результату социальной дезадаптации в межличностных взаимодействиях

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

7

Авторефераты


Модели и методы распределенной и параллельной обработки данных в вычислительных системах и комплексах

Автор: Абылхасенова, Дина Кабылбековна

Целью диссертационной работы является разработка моделей, методов и алгоритмов оптимального распределения программных и информационных ресурсов в вычислительных системах и комплексах

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

8

Авторефераты


Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы

Автор: Әділова, Алмагүл Советқызы

Жұмыстың мақсаты - күрделі семантикалы коммуникативті-прагматикалық ашық жүйе ретінде өзіндік санаттарымен ерекшеленетін көркем мәтінді антропоөзектік тұрғыдан қарап, оның басқа мәтінмен байланысу, тұтасу заңдылықтарын көрсету

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

9

Авторефераты


Қазақстан - АҚШ қарым - қатынастарының негізгі аспектілері (2001-2008 жж.)

Автор: Күзембаева, Әсия Болатқызы

Зерттеу жұмысының мақсаты - 2001-2008 жж. аралығындағы қазақстандық-американдық қарым-қатынастар дамуының негізгі аспектілерін теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)

10

Авторефераты


Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Автор: Жасболатова, Нургул Хасановна

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Предоставлено: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (г. Астана)
1-10 из 622

УТОЧНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ