1

Кітап

Идеологический концепт развития Казахстана на современном этапе

Авторлар: Шаукенова, З. К.

Посвящена идеологическим аспектам развития Казахстана

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 0

2

Кітап

Материалы международной научно-практической конференции "Перспективы Евразийской экономической интеграции как фактор устойчивого развития Казахстана". Алматы. 25-26 ноября 2015 г., "Еуразиялық экономикалық интеграция болашағы Қазақстан тұрақты дамуының факторы ретінде" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, Materials of the International Scientific and practical conference "Prospects of the Eurasian Economic Integration as Factor of the sustainable development of Kazakhstan" Almaty, 25-26 November, 2015

Авторлар: Ермекбаева, Садыханова, Б. Ж., Г. А.

Содержит статьи посвященные актуальным вопросам развития Евразийской экономической интеграции как фактора устойчивого развития Казахстана

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 1

3

Кітап

Сборник материалов конференции на тему "Парламентаризм - гарантия суверенитета и поступательного развития независимого Казахстана" 7 октября 2011 года, "Парламентаризм - егемендіктің және тәуелсіз Қазақстанның қарышты дамуының кепілі" тақырыбына арналған конференцияның материалдары жинағы 2011 жылғы 7 қазан

Сборник содержит материалы конференции по вопросам парламентаризма, современного правового общества, государственного развития и дальнейшем совершенствовании института парламентаризма в Казахстане

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 4

4

баспасөз

Құм тағдыры

Авторлар: Қорабай, С.

Ұсынған: Қорабай Серікқазы Сыбанбайұлы

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 2

5

Кітап

Справка к парламентским слушаниям "О качестве и перспективах подготовки кадров в системе технического и профессионального, высшего образования для отраслей экономики"

Издание содержит материалы по совершенствованию государственной политики в области подготовки кадров в системе технического и профессионального, высшего образования для отраслей экономики

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 0

6

Кітап

Материалы Правительственного часа в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на тему: "О приоритетах членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 г.", "Қазақстан Республикасының 2017-2018 жылдары БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіндігі мүшелігінің басымдықтары туралы" тақырыбындағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіндегі Үкімет сағатының материалдары

Издание содержит политическое обращение Н. А. Назарбаева, а также выступления участников Правительственного часа в Мажилисе Парламента Республики Казахстане на тему: "О приоритетах членства Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 г."

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 1

7

Кітап

Сборник материалов международной конференции на тему "Современный парламентаризм: становление, развитие и совершенствование взаимодействия между ветвями власти в законодательном процессе" 19 апреля 2013 года , "Қазіргі заманғы парламентаризм: қалыптасуы, дамуы және заң шығару процесінде билік тармақтары арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіру" тақырыбына арналған халықаралық конференцияның материалдары жинағы 2013 жылғы 19 сәуір

Сборник содержит материалы конференции по вопросам парламентаризма, современного правового общества, государственного развития и дальнейшем совершенствовании института парламентаризма в Казахстане

Ұсынған: Парламент Кітапханасы

Қаралулар саны: 1

8

Кітап

Уйғур әдебияти. Хрестоматия

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 1

9

Кітап

Уйғур әдәбияти. Хрестоматия

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қаралулар саны: 1

10

баспасөз

Бауырластар қамын ойлаған...

Авторлар: Қорабай, С.

Ұсынған: Қорабай Серікқазы Сыбанбайұлы

Көшіріліп алынулар саны: 0
Қаралулар саны: 1