Жол қосу1-10 дан 622


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы)

Авторлар: Сейтказина, Құралай Отаубаевна

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам дінінің ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жағдайына жан-жақты тарихи талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазіргі Қазақстан қоғамындағы бұқаралық сана көріністері мен даму ерекшеліктері

Авторлар: Қаңтарбаева, Жанна Орынбасарқызы

Жұмыстың мақсаты: бұқаралық сана мазмұны мен ерекшеліктеріне және оның қазіргі қазақстандық қоғамдағы дамуы мен қалыптасуына әлеуметтік-философиялық талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қорғасын өндірісінің сульфидті аралық өнімдері мен айналмалы материалдарын тотықсыздандыру шартында өңдеу технологиясын құрастыру

Авторлар: Калмукамбетов, Айдос Оңғарбайұлы

Диссертациялық зерттеудің негізгі мақсаты - құрамында аралық өнімдер мен айналмалы материалдардан тұратын күрделі шикізаттарды өңдеудің тиімді технологиялық сұлбасын құрастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Құрылымы әртүрлі тілдерге тән типологиялық басымдылық (Қазақ және араб тілдерінің материалдары бойынша)

Авторлар: Есеналиева, Жанар Жорабекқызы

Жұмыстың мақсаты - құрылымы әр түрлі тілдерді салғастыруда көпөлшемді жүйелі типологияның негізін дәлелдеу және қазақ, араб тілдерінің жеке типологиясын жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Клинико-патогенетическое обследование дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Авторлар: Орынбасарова, Камила Калаубаевна

В диссертации выявляются патогенетические основы формирования и клинические проявления дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Подростковая агрессивность как результат межличностной дезадаптации, Adolescent aggressiveness as the result of interpersonal disadaptation, Жеткіншектік - агрессивтілік тұлғааралық дезадаптацияның нәтижесі ретінде

Авторлар: Коляева, Марина Владимировна

Цель исследования состоит в изучении агрессивности подростков и готовности к ее проявлению как результату социальной дезадаптации в межличностных взаимодействиях

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Модели и методы распределенной и параллельной обработки данных в вычислительных системах и комплексах

Авторлар: Абылхасенова, Дина Кабылбековна

Целью диссертационной работы является разработка моделей, методов и алгоритмов оптимального распределения программных и информационных ресурсов в вычислительных системах и комплексах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы

Авторлар: Әділова, Алмагүл Советқызы

Жұмыстың мақсаты - күрделі семантикалы коммуникативті-прагматикалық ашық жүйе ретінде өзіндік санаттарымен ерекшеленетін көркем мәтінді антропоөзектік тұрғыдан қарап, оның басқа мәтінмен байланысу, тұтасу заңдылықтарын көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Қазақстан - АҚШ қарым - қатынастарының негізгі аспектілері (2001-2008 жж.)

Авторлар: Күзембаева, Әсия Болатқызы

Зерттеу жұмысының мақсаты - 2001-2008 жж. аралығындағы қазақстандық-американдық қарым-қатынастар дамуының негізгі аспектілерін теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Авторлар: Жасболатова, Нургул Хасановна

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 622

Іздеу нәтижелерін нақтылау