Автор: Қалижанов, У.
Тақырып: Ел мен ер
Барлық беттері: 4