Жол қосу1-10 дан 41


Нәтижелері:

1

Диссертациялар

The effect of pharmaceutical ingredients on representatives of aguatic biota

Авторлар: Aubakirova, B. N.

The aim of the present thesis was to develop a method and to determine the priority pharmaceutical ingredients in the surface waters of Kazakhstan and conduct a study to assess the effect of antibiotics on representatives of aguatic biota

Ұсынған: Әубәкірова Бақыт Нүпбайқызы

Қаралулар саны: 36

2

Диссертациялар

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

Авторлар: Асылбекова, А. А.

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Ұсынған: Асылбекова Айгүл Ахметқызы

Қаралулар саны: 423

3

Диссертациялар

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

Авторлар: Бүрлібай, А. Ә.

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Қаралулар саны: 155

4

Диссертациялар

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

Авторлар: Тойчибекова, Г. Б.

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Ұсынған: Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы

Қаралулар саны: 169

5

Диссертациялар

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

Авторлар: Балгынтаев, А. О.

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Ұсынған: Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы

Қаралулар саны: 206

6

Диссертациялар

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

Авторлар: Рустембекова, Д. К.

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Ұсынған: Рүстембекова Динара Кенжебекқызы

Қаралулар саны: 253

7

Диссертациялар

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

Авторлар: Ахметкаримова, Ж. С.

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Ұсынған: Ахметкәрімова Жанар Саматқызы

Қаралулар саны: 294

8

Диссертациялар

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

Авторлар: Бокулева, Б. С.

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Ұсынған: Бокулева Бота Серікқанқызы

Қаралулар саны: 148

9

Диссертациялар

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

Авторлар: Русакова, А. В.

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Ұсынған: Русакова Fлена Викторовна

Қаралулар саны: 139

10

Диссертациялар

Интронные miRNA в диагностике рака органов желудочно-кишечного тракта и молочной железы человека

Авторлар: Берилло, О. А.

Работа посвящена исследованию интронных miRNA (in-miRNA) и mRNA генов, которые участвуют в развитии рака органов желудочно-кишечного тракта (РЖКТ), молочной железы (РМЖ), и поиску in-miRNA, как диагностических маркеров

Ұсынған: Берилло Ольга Александровна

Қаралулар саны: 2691-10 дан 41

Іздеу нәтижелерін нақтылау