Жол қосу1-10 дан 98


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Совершенствование методов оценки эколого-экономической эффективности использования техногенных отходов (на примере ЮКО)

Авторлар: Искаков, Алихан Турлыбекович

Работа посвящена разработке научно-методических подходов по использованию техногенных отходов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Разработка системы управления риском загрязнения воздушной среды на открытых разработках угольных месторождений

Авторлар: Сиваракша, Далида Маратовна

Объектом исследования являются источники загрязнения приземной атмосферы в районах открытой разработки угольных месторождений Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Разработка метода снижения вредного воздействия аэрополлютантов при кучном выщелачивании золота

Авторлар: Тусупова, Баян Халеловна

Работа посвящена добыче и извлечению золота, даны результаты исследований по выщелачиванию руды цианидами натрия

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Совершенствование экономического механизма управления природоохранной деятельности предприятий (на материалах фосфорной промышленности Жамбылской области)

Авторлар: Тажибаева, Айжан Сериковна

Диссертационная работа посвящена методическим положениям и рекомендациям по совершенствованию экономического механизма управления природоохранной деятельностью предприятий и по снижению загрязнения окружающей природной среды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Қаратал өзені алқабының табиғи ортасы мен биотасына ксенобиотиктердің тигізген әсерін экологиялық тұрғыдан бағалау

Авторлар: Қанағатов, Жамбыл Жолдыбайұлы

Зерттеудің басты мақсаты - Қаратал өзені алқабындағы ауа, топырақ, өсімдік және жер беті, жер асты су жүйелеріндегі ауыр металдардың таралу мен жинақталу ерекшеліктерін, суармалы сілем топырағындағы тұздардың, қалдық минерал және органикалық тыңайтқыштардың шайылу дәрежесін, дренажды-ағынды сулардағы сульфаттар мөлшерін зерттеп, олардың тірі ағзаларға тигізген экологиялық әсерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Разработка способа снижения загрязнения окружающей среды при складирований углей на теплоэлектростанциях

Авторлар: Канатбаева, Айгуль Шахи-Задаевна

Работа посвящена разработке способов и выборе средств снижения окисляемости и вредного воздействия складов радиоактивных углей на окружающую среду

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Разработка способов снижения загрязнения окружающей среды при хранении серы на открытых складах

Авторлар: Аккенжеева, Анар Шынабаевна

Работа посвящена разработке новых способов хранения серы на предприятиях нефтегазовой промышленности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


D-Шарап қышқылының галогенді, аминді және дитиокарбаматты жаңа туындыларының синтезі және биологиялық активтілігі

Авторлар: Желдібаева, Айнұр Амангелдіқызы

Зерттеудің мақсаты бастапқы зат ретінде шарап қышқылы мен оның күрделі эфирлерін түрлендіру арқылы жаңа туындыларын алу, олардың реакциялық қабілеттілігін және құрылысын анықтау, сонымен қатар алынған қосылыстар арасынан биологиялық активті заттар іздестіру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Оңтүстік Қазақстан облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайын гидромакрофиттер арқылы бағалау (Арыс өзенінің бастаулары мысалында)

Авторлар: Асамбаева, Лаззат Каликбаевна

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысының су көздерінің экологиялық жағдайын бағалауда гидромакрофиттік өсімдіктерді индикатор ретінде пайдалану және кешенді ластанған су ортасын биологиялық жолмен тазарту әдістемелерін ғылыми негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Оңтүстік Қазақстан су қоймаларындағы зоопланктонды ағзалар және бұтақмұртты шаянтәрізділерді (Daphnidae) биотестте қолдану

Авторлар: Иманова, Дайраш Нуржигитовна

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстандағы Шардара, Бөген, Қошқорған су қоймалары мен Сырдария өзені, Шошқакөл, Қаратау өңірі және шекаралас Қызылорда аймағындағы уақытша су қоймалардағы зоопланктонды ағзалардың биоценозын және биоиндикация әдісі бойынша су нысандарының қазіргі кездегі экологиялық жағдайын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 98

Іздеу нәтижелерін нақтылау