Жол қосу1-10 дан 97


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Научные основы управления экологической безопасностью природно-хозяйственных систем Казахстана

Авторлар: Аскарова, Маулкен Акишовна

В диссертации изложены результаты исследований автора по проблеме обеспечения экологической безопасности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Снижение экологических рисков и оценка последствий аварий при транспортировке высоковязких нефтей

Авторлар: Ондаганова, Алия Косболовна

Цель работы - разработка методов количественной оценки последствий аварий и технологии улучшения реологических свойств высоковязкой нефти для снижения экологического риска аварийных ситуаций и ущерба окружающей среде при ее транспортировке

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Философский анализ формирования экологии человека

Авторлар: Сартаева, Раушан Султановна

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении роли и места экологии человека в современном естественнонаучном, социогуманитарном и философском познании

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Численное моделирование пограничного слоя атмосферы с нерегулярной границей в приземной области

Авторлар: Малгаждаров, Ержан Амангазынович

Автореферат посвящен математическому и численному моделированию пограничного слоя атмосферы

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Теоретические основы повышения безопасности буровых работ и разработки природоохранных технологий освоения морских нефтегазовых месторождений

Авторлар: Карабалин, Узакбай Сулейменович

Работа посвящена безопасности работ по бурению и заканчиванию скважин, предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Экологическое обоснование технологии водно-теплового режима картофельного поля предгорной зоны

Авторлар: Нурлыбаев, Бахытжан Амирханович

В диссертации обосновывается водно-тепловой режим сероземных почв картофельного поля предгорной зоны для производчтва продукции, отвечающий экологическим требованиям

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Қаратал өзені алқабының табиғи ортасы мен биотасына ксенобиотиктердің тигізген әсерін экологиялық тұрғыдан бағалау

Авторлар: Қанағатов, Жамбыл Жолдыбайұлы

Зерттеудің басты мақсаты - Қаратал өзені алқабындағы ауа, топырақ, өсімдік және жер беті, жер асты су жүйелеріндегі ауыр металдардың таралу мен жинақталу ерекшеліктерін, суармалы сілем топырағындағы тұздардың, қалдық минерал және органикалық тыңайтқыштардың шайылу дәрежесін, дренажды-ағынды сулардағы сульфаттар мөлшерін зерттеп, олардың тірі ағзаларға тигізген экологиялық әсерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Разработка способа снижения загрязнения окружающей среды при складирований углей на теплоэлектростанциях

Авторлар: Канатбаева, Айгуль Шахи-Задаевна

Работа посвящена разработке способов и выборе средств снижения окисляемости и вредного воздействия складов радиоактивных углей на окружающую среду

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Разработка способов снижения загрязнения окружающей среды при хранении серы на открытых складах

Авторлар: Аккенжеева, Анар Шынабаевна

Работа посвящена разработке новых способов хранения серы на предприятиях нефтегазовой промышленности

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


D-Шарап қышқылының галогенді, аминді және дитиокарбаматты жаңа туындыларының синтезі және биологиялық активтілігі

Авторлар: Желдібаева, Айнұр Амангелдіқызы

Зерттеудің мақсаты бастапқы зат ретінде шарап қышқылы мен оның күрделі эфирлерін түрлендіру арқылы жаңа туындыларын алу, олардың реакциялық қабілеттілігін және құрылысын анықтау, сонымен қатар алынған қосылыстар арасынан биологиялық активті заттар іздестіру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 97

Іздеу нәтижелерін нақтылау