Жол қосу1-10 дан 475


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Научно-педагогические основы формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов

Авторлар: Айкенова, Рыскельды

Объектом исследования является процесс обучения языку в медицинских вузах в условиях информатизации образования

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Формирование коммуникативной культуры студентов в процессе изучения русского языка (на примере Монголии)

Авторлар: Кажийн, Алиша

Объектом исследования является образовательный процесс вузов, ориентированный на формирование коммуникативной культуры

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақ тілінен орыс тіліне ілеспе аударма жасау заңдылықтары (саяси және ресми дискурс материалында)

Авторлар: Әлпейісова, Камал Әбілқасымқызы

Зерттеу мақсаты: Ілеспе аударманың қазақ қолданбалы лингвистикасының жаңа саласы ретінде орнығуы мақсатында бір тілде берілетін ақпараттың екінші тілге барынша баламалы түрде жеткізілу ерекшеліктерін ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


ХVII асрнинг иккинчи ярми - ХІХ аср биринчи ярми ўзбек тили ёзма ёдгорликлари лексик хусусиятлари, Лексические особенности узбекских письменных памятников в период второй половины ХVII - первой половины ХІХ веков

Авторлар: Мамадалиева, Наибахон Сайдаминовна

Ишнинг мақсади ХVII асрнинг иккинчи ярми - ХIX аср биринчи ярмида яратилган ёдгорликлар лексикасини мустақиллик даври ўзбек тилшуносилги эршиган ютуқлар асосида тахлил этиш, ўз қатлам ва ўзлашган қатлам нисбатини белгилаш

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Оралмандардың ауызекі сөйлеу тілі ерекшеліктері

Авторлар: Абишева, Рыскен Рахымовна

Жұмыстың мақсаты: атажұрты Қазақстанға көшіп келген оралман қазақтардың ауызекі сөйлеу тіл ерекшеліктерін аңықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазақ тіліндегі -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы теңеу мәнді тілдік бірліктердің этнотанымдық сипаты

Авторлар: Өтебаева, Эльмира Әбдіғалиқызы

Жұмыстың мақсаты: қазақ тіліндегі -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы теңеу мәнді тілдік бірліктердің этнотанымдық сипатын ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Мағжан Жұмабаевтың тілдік тұлғасы

Авторлар: Ермекова, Жанаргүл Базарбайқызы

Еңбектің мақсаты: М. Жұмабаевтың тілдік тұлғасының лингвокогнитивтік және прагматикалық ерекшеліктерін көрсететін концептілерді, тілдік құралдарды, жеке дүниетанымдағы көркемдік-эстетикалық, рухани құндылықтарды көркем дискурсы арқылы көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


М. Әуезовтің "Абай жолы" эпопеясының ономастикалық кеңістігінің лингвомәдени сипаты

Авторлар: Орынбетова, Эльмира Асилтаевна

Зерттеу мақсаты "Абай жолы" роман-эпопеясындағы ономастикалық атаулардың лингвомәдени мазмұны мен концептілік құрылым ерекшеліктерін анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ антропонимдері

Авторлар: Әлімбаев, Медеу Еркінұлы

Жұмыстың мақсаты: ескі қыпшақ тіліндегі антропонимдердің этимологиясын аңықтау арқылы қазақ есімдерінің төркіндерін аңықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Қазақ тілі синтаксисінің модалділік аспектісі

Авторлар: Құсайынова, Жайнагүл Айтмағанбетқызы

Мақсаты: модалділік санатын басқа грамматикалық заңдылықтармен салыстыра отырып, өзіндік құрылымы, дербес жасалу жолы бар, контекстегі семантикалық шеңбер аясында жүйеленетін күрделі, ауқымды заңдылық екенін дәлелдеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 475

Іздеу нәтижелерін нақтылау