Жол қосу1-10 дан 595


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Перифразы как средство эвфемизации речи в публицистическом дискурсе

Авторлар: Еркебекова, Эльмира Калдыбековна

Цель данной работы заключается в комплексном описании эвфемистических перифраз публицистического дискурса

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Р.Сейсенбаев шығармаларындағы кейіпкерді мінездеуші тілдік-стильдік тәсілдер

Авторлар: Сәрсеке, Гүлнәр Әдебиетқызы

Жұмыстың негізгі мақсаты Р. Сейсенбаев шығармаларындағы кейіпкер мінезін беруші тілдік тәсілдерді айқындау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі

Авторлар: Жиекбаева, Айгүл Баймолдақызы

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазақ тілі терминологиясындағы араб, парсы тілдік қабатын анықтап, оған ғылыми сипаттама беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңдеулердің ұлттық-мәдени сипаты

Авторлар: Ағабекова, Балжан Нұртазақызы

Жұмыстың негізгі мақсаты - мәдениет пен тілді өзара біртұтас бірлікте қарастыра және ұлттық мәдени деректерге сүйене отырып, туыс емес ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңдеулерге әр түрлі мәдениет негізінде салыстыра-салыстыра лингвомәдени және лингвокогнитивтік сараптама жасау арқылы олардың мағына қалыптасуы мен концептілік құрылымындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Синонимдік қатарлардың жасалуы және когнитивтік мәні (зат атаулары бойынша)

Авторлар: Бегалиева, Ляззат Бегалиевна

Зерттеудің негізгі мақсаты - қазақ тілі жүйесіндегі синонимдердің сөзжасамдық жолдарын, когнитивтік қырлары мен танымдық сипатын ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Қазақ этнонимдерінің тарихи-лингвомәдени жүйесі (Шығыс Қазақстан аймағы материалдары бойынша)

Авторлар: Сейітова, Шынар Ботайқызы

Жұмыстың негізгі мақсаты - орта жүздегі алты арыс ел - арғын, керей, уақ, қыпшақ, қоңырат, найман, яғни Шығыс Қазақстан аймағында қоныстаған осы ру-тайпаға қатысты қалыптасқан атаулар мен тұрақты тіркестердің тарихи-тілдік табиғатын, уәждену ерекшелігін қарастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Газет мақалалары тақырыптарының синтаксистік құрылымы

Авторлар: Аширова, Анар Тишибаевна

Зерттеу жұмысының мақсаты - баспасөз бетіндегі мақала тақырыптарына құрылымдық, семантикалық, функционалды тұрғыдан талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Синтаксистік тіркесімділік және етістікті сөз тіркестерінің құрылымдық модельдері

Авторлар: Жетпісбай, Әлия Қожамұратқызы

Зерттеу мақсаты: етістік пен етістік құрылымды сөз тіркестерінің қазақ тіл білімінен алатын орнын, олардың модельдері мен мағыналық топтарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Толерантность как лингвокультурологический феномен в языковом сознании казахов и русских, Tolerance as a lingual and cultural phenomenon in the language consciousness of kazakhs and russians, Толеранттылық қазақ және орыс тілдік санасындағы лингвомәдени феномен ретінде

Авторлар: Тугел, Айгерим

Цель исследования заключается в сопоставительной характеристике концепта "толерантность" в казахской и русской лингвокультурах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Приближенные методы решения задач теории неизотермической фильтрации со свободными границами

Авторлар: Кабылхамитов, Галымжан Тугайбаевич

Автореферат посвящен разработке и исследованию методов математического и компьютерного моделирования процесса неизотермической фильтрации жидкости в пористой среде

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 595

Іздеу нәтижелерін нақтылау