Жол қосу1-10 дан 5523


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Маршал Әбдіхалықовтың әдеби мұрасы

Авторлар: Отарова, Ақмарал Нұрғожақызы

Жұмыстың негізгі мақсаты - М. Әбдіхалықовтың әдеби мұрасын тұтас және жан-жақты зерттеп, идеялық-көркемдік болмысын, қаламгердің ерекшелігін публицистикасы, прозалық шығармалары негізінде ашып, тақырыптық-идеялық ізденістері мен жанрлық сипатын, стильдік-тілдік ерекшеліктерін байыптау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдар

Авторлар: Қожабекова, Шолпан Базарбекқызы

Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдардың жасалу механизмдерін зерделей отырып, тілдік образдар жүйесінде орын алатын ұлтаралық поэтикалық іргелестіктің негізгі себептерін ашу, соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ тұстары мен өзіндік ерекшеліктерін таныту

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Қазақ прозасындағы әнші ақындар бейнесі

Авторлар: Жанпейісова, Сәуле Стаханшылқызы

Зерттеудің мақсаты: қазақ прозасындағы сал-серілер бейнесін жасаудағы көркемдік ізденіс-мұраттарды әнші ақындардың тарихи тағдырымен байланыстыра қарастыру, сол арқылы көркем шығармадағы өнер айшықтарын, айтулы тұлғалардың өшпес мұраларын қазіргі көзқарас тұрғысынан зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар

"Шора батыр" эпосы және оның ұлттық варианттары (генезис, тұтастану, тарихилық мәселелері)

Авторлар: Қорғанбеков, Болат Сағынбекұлы

Зерттеудің мақсаты: "Шора батыр" жырының ұлттық нұсқаларын салыстыру барысында эпос пен эпикалық дәстүрге байланысты көптеген мәселелерді ғылыми-теориялық және методологиялық тұрғыдан қарастыру

Қаралулар саны: 147

5

Авторефераттар


Хозирги ўзбек шеъриятида фольклор анъаналари ва бадиий маҳорат, Фольклорные традиции и художественное мастерство в современной узбекской поэзии

Авторлар: Холиқова, Дилнавоз Алиматовна

Ишнинг мақсади хозирги ўзбек шеръиятида фольклор анъаналарнинг акс этишини, хусусан, халқона поэтик образларни,тадқиқот объекти сифатида танланган шоирлар ижодида халқ мақоллари ва хиқматли сўзларни қуллашда ёки шеърият композициясида афсона, ривоят ва достон мотивларидан фойдаланиш махоратини ўрганишдан иборат

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Узбек фольклорининг оммавий ахборот воситаларида еритилиши ва талқини тамойиллари, Принципы освещения и интерпретации узбекского фольклора в средствах массовой информации

Авторлар: Ахмедова, Ойгул Махаматалиевна

Ишнинг мақсади ўзбек фольклорининг ОАВда ёритилиши ва талқини тамойилларининг тарихийлиги, постфольклода фольклоризмларнинг кўринишларини фольклоршунослик ва журналистика аспектида ёритиб бериш

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


1950-60 жылдардағы қазақ балалар поэзиясы және Жақан Смақов шығармашылығы

Авторлар: Темірбаева, Бибіғайша Аязбайқызы

Жұмыстың мақсаты: 1950-1960 жылдардағы қазақ балалар поэзиясы мен Ж. Смақовтың шығармашылығын зерттеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


"Еңлік-Кебек" сюжеті әдеби және тарихи контексте

Авторлар: Нурланова, Асем Нурланкызы

Жұмыстың мақсаты: Еңлік-Кебек аңызына жазылған шығармаларды әдеби тұрғыда салыстыра-салғастыра талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көшіріліп алынулар саны: 262

9

Авторефераттар


Қасым Қайсеновтің әдеби мұрасы

Авторлар: Тұрлымбеков, Бекет Кадирбайұлы

Еңбектің мақсаты: әскери тақырыпқа қалам тартқан қаламгердің партизан-жазушы ретіндегі мұрасын ғылыми тұрғыдан жүйелей, талдай отырып, оның шығармашылығының басты ерекшеліктерін, көркемдік тәсілдерін сараптау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Халқ термаларининг тарихий асослари ва бадиияти

Авторлар: Турсунов, Ибрагим Нуралиевич

Тадқиқот мақсади: ўзбек халқ термаларининг ўрганилиш тарихи, тарихий асослари, достончилик давомийлигидаги ўрни, яъни тарихий поэтикаси ва ўзига хос бадииятини ёритиб беришдан иборат

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 5523

Іздеу нәтижелерін нақтылау