Жол қосу1-10 дан 871


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Развитие кредитного рынка Казахстана в условиях цикличности экономики

Авторлар: Конакбаев, Аскар Галымович

Работа посвящена экономическим отношениям, возникающим в процессе функционирования кредитного рынка Казахстана в условиях цикличности экономики

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар

Проблемы антикризисного управления агропромышленным производством Казахстана: теория, методология и практика

Авторлар: Мамаев, Серик Есркепулы

Целью исследования является комплексная оценка антикризисного управления в агропромышленном производстве

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қаралулар саны: 78

3

Авторефераттар


Экономические основы и механизмы управления муниципальной собственностью в Республике Казахстан

Авторлар: Лян, Леонид Леонидович

Данная работа посвящена разработке эффективной модели местного самоуправления

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Инновационная модернизация в сельскохозяйственном производстве: проблемы и перспективы развития в Республике Казахстан

Авторлар: Шуленбаева, Фая Ахметовна

Целью работы является разработка теоретических и методологических основ формирования инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың өндірістік қызметтерінің эконометриялық модельдері (БҚО тамақ өндіретін кәсіпорындар бойынша)

Авторлар: Айдынов, Зейн Пішенбаевич

Еңбектіңмақсаты: тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардағы өндірістік процестер мен қызметтерді сипаттайтын және оның тиімділігін арттыруға бағытталған экономикалық-математикалық модельдерді тұрғызу әрі оларды жетілдіру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Көпнысаналы модельдердің көмегімен ауыл шаруашылық кешенінің орнықты дамуын бағалау

Авторлар: Тұраров, Дәурен Рысқұлұлы

Жұмыстың мақсаты: нарықтық тәуекелділік жағдайында ауылшаруашылығын орнықты дамыту жобаларын көпмақсатты оптимизациялық модельдер жасау арқылы бірнеше критерий бойынша талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Развитие инвестиционных процессов в аграрном секторе Казахстана

Авторлар: Дильмаханбетов, Ермек Киргизбаевич

Тема автореферата посвящена разработке научно-практических положений и рекомендаций по развитию инвестиционных процессов в аграрном секторе Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Управление рисками на основе формирования модели ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Авторлар: Бектемиров, Абдраш Карбозович

Данная работа посвящена проблеме снижения экономического ущерба от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


"Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері"

Авторлар: Кулбаева, Меруерт Амангелдыевна

Мақсаты: Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдерін дамуы мен тиімді қызмет атқаруын қалыптастыруда ілімдік-әдістемелік және тәжірибелік негізін тұжырымдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Участие Казахстана в формировании региональной экономической интеграции в условиях глобальной нестабильности: приоритеты и перспективы (на примере ЕврАзЭС и ШОС)

Авторлар: Утюбаева, Гульжар Габдулрахимовна

Предметом исследования являются процессы формирования и развития региональной экономической интеграции стран ЕврАзЭС и ШОС

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 871

Іздеу нәтижелерін нақтылау