Жол қосу1-10 дан 574


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Қазақ философиясындағы дәстүр мен жаңашылдық (ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басы)

Авторлар: Құранбек, Әсет Абайұлы

Мақсаты: ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамының тарихи-әлеуметтік ортасы мен рухани ой-санасындағы, дүниетанымындағы өзгерістерді философиялық-теориялық тұрғыда зерделеп, осы кезеңдегі қазақ философиясындағы дәстүр мен жаңашылдық үрдістерін арнайы зерттеу нысаны ретінде айшықтап, ғылыми негізде талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Ибн Сина шығармашылығындағы әлеуметтік философиялық мәселелер

Авторлар: Тоқсамбаева, Айнұр Өртембайқызы

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ибн Сина шығармашылығындағы әлеуметтік философиялық мәселелердің философиялық негізі мен мәнін ашу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

3

Авторефераттар


Психологические особенности личности, склонной к азартным играм

Авторлар: Махмутов, Айдос Эльбрусович

Цель исследования: изучение теоретических и практических аспектов возникновения и развития зависимости от азартных игр, определение личностных особенностей людей, подверженных зависимости от азартных игр

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

4

Авторефераттар


Система и критерии социальной стратификации в казахстанском обществе

Авторлар: Есенова, Айман Ермухамедовна

Данное исследование посвящено комплексному анализу системы и критериев социальной стратификации в казахстанском обществе

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

5

Авторефераттар


Местное самоуправление как институт развития гражданского общества в Республике Казахстан: социологический анализ

Авторлар: Комаров, Олег Евгеньевич

Пособие содержит комплексный социологический анализ проблем местного самоуправления в Казахстане

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Социологический анализ прогнозирования информационных процессов

Авторлар: Веревкин, Алексей Валентинович

Работа посвящена социологическому исследованию процесса формирования в современном Казахстане глобального информационного общества

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Этнокультурные факторы в развитии современного общества

Авторлар: Утельбаев, Карим Токтарович

Цель исследования - выявить и эксплицировать существенную роль этнокультурных факторов в современном общественном развитии

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Қазақ философиясындағы кеңістік пен уақыт мәселесі

Авторлар: Исаева, Меруерт Укибаевна

Зерттеудің басты мақсаты ретінде кеңістік пен уақыт ұғымдарының қазақ философиясы болмысындағы типтік ерекшеліктері және бұл мәселе бойынша әлемдік озық философия үлгілерімен үндестігін талдау алынды

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Орхон-Енисей жазба ескерткіштеріндегі түркілік дүниетанымның рәміздік негіздері

Авторлар: Рыскиева, Айымжан Абуовна

Жұмыстың басты мақсаты - байырғы түркі халқының мәдени-рухани ой санасы мен дүниетанымының рәміздік мән-мағынасын Орхон-Енисей жазба мұралары негізінде ашып көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


Шәкәрім дүниетанымындағы рухани құндылықтар мәселесі

Авторлар: Жетибаев, Ерзат Жетибайұлы

Зерттеудің мақсаты - Шәкәрім шығармаларындағы экзистенциалдық және жоғары зерделі құндылықтарды айқындай отырып, адам болмысының бейнесін ашу, "дұрыс өмірге" қажетті мәңгілікті құндылықтар жүйесін айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 574

Іздеу нәтижелерін нақтылау