Add Row1-10 from 609


Results:

1

Abstracts


Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам діні: тарихи талдау (ХІХ ғ.- ХХ ғ. басы)

Author: Сейтказина, Құралай Отаубаевна

Жұмыстың мақсаты: Қазақстанның солтүстік аймағындағы ислам дінінің ХІХ-ХХ ғғ. басындағы жағдайына жан-жақты тарихи талдау жасау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

2

Abstracts


Қазіргі Қазақстан қоғамындағы бұқаралық сана көріністері мен даму ерекшеліктері

Author: Қаңтарбаева, Жанна Орынбасарқызы

Жұмыстың мақсаты: бұқаралық сана мазмұны мен ерекшеліктеріне және оның қазіргі қазақстандық қоғамдағы дамуы мен қалыптасуына әлеуметтік-философиялық талдау жасау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

3

Abstracts


Қорғасын өндірісінің сульфидті аралық өнімдері мен айналмалы материалдарын тотықсыздандыру шартында өңдеу технологиясын құрастыру

Author: Калмукамбетов, Айдос Оңғарбайұлы

Диссертациялық зерттеудің негізгі мақсаты - құрамында аралық өнімдер мен айналмалы материалдардан тұратын күрделі шикізаттарды өңдеудің тиімді технологиялық сұлбасын құрастыру

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

4

Abstracts


Құрылымы әртүрлі тілдерге тән типологиялық басымдылық (Қазақ және араб тілдерінің материалдары бойынша)

Author: Есеналиева, Жанар Жорабекқызы

Жұмыстың мақсаты - құрылымы әр түрлі тілдерді салғастыруда көпөлшемді жүйелі типологияның негізін дәлелдеу және қазақ, араб тілдерінің жеке типологиясын жасау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

5

Abstracts


Клинико-патогенетическое обследование дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Author: Орынбасарова, Камила Калаубаевна

В диссертации выявляются патогенетические основы формирования и клинические проявления дисплазии соединительной ткани у детей Приаралья

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

6

Abstracts


Подростковая агрессивность как результат межличностной дезадаптации, Adolescent aggressiveness as the result of interpersonal disadaptation, Жеткіншектік - агрессивтілік тұлғааралық дезадаптацияның нәтижесі ретінде

Author: Коляева, Марина Владимировна

Цель исследования состоит в изучении агрессивности подростков и готовности к ее проявлению как результату социальной дезадаптации в межличностных взаимодействиях

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

7

Abstracts


Модели и методы распределенной и параллельной обработки данных в вычислительных системах и комплексах

Author: Абылхасенова, Дина Кабылбековна

Целью диссертационной работы является разработка моделей, методов и алгоритмов оптимального распределения программных и информационных ресурсов в вычислительных системах и комплексах

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

8

Abstracts


Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы

Author: Әділова, Алмагүл Советқызы

Жұмыстың мақсаты - күрделі семантикалы коммуникативті-прагматикалық ашық жүйе ретінде өзіндік санаттарымен ерекшеленетін көркем мәтінді антропоөзектік тұрғыдан қарап, оның басқа мәтінмен байланысу, тұтасу заңдылықтарын көрсету

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

9

Abstracts


Қазақстан - АҚШ қарым - қатынастарының негізгі аспектілері (2001-2008 жж.)

Author: Күзембаева, Әсия Болатқызы

Зерттеу жұмысының мақсаты - 2001-2008 жж. аралығындағы қазақстандық-американдық қарым-қатынастар дамуының негізгі аспектілерін теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

10

Abstracts


Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Author: Жасболатова, Нургул Хасановна

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)
up

1-10 from 609

UPDATE RESULTS