Add Row1-10 from 586


Results:

1

Abstracts


Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Author: Матаев, Мұқаметқали Мұсағалиевич

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

2

Abstracts


Қазақ драматургиясы Рымғали Нұрғали зерттеулерінде

Author: Беркенова, Рабиға Ағабекқызы

Жұмыс мақсаты: академик Р. Нұрғалидың қазақ драматургиясының тарихын, теориясын, жанрлық жүйесін, поэтикасын, даму үрдісін зерттеген еңбектерінің ғылыми маңызын анықтау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

3

Abstracts


Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)

Author: Балтабаева, Гауһар Саядылқызы

Мақсаты: Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасындағы соны тақырыптық ізденістер мен жанрлық-поэтикалық үрдістерді ғылыми тұрғыдан зерделеу арқылы прозалық шығармалардағы авторлық таным, стильдік даралық пен ортақ тақырыптық сипаттарды айқындау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

4

Abstracts


Жетісу облысындағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі

Author: Тлеубаев, Шамек Баянович

Жетісудағы қазақ және қырғыз халықтарының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісін мұрағат құжаттары мен материалдарын, көтерілісті көзімен көрген куәгерлердің естеліктері дерек ретінде ғылыми айналымға тартып, осы уақытқа дейін жарық көрген ғылыми зерттеу еңбектерге сүйене отырып оны тарихи объективтілік тұрғыдан талдау

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

5

Abstracts


Разработка информационной системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий в теплоснабжающих системах мегаполисов, Developing information system of supporting decision making for carrying out fixing and perspective measures in megapolises heat-supplying systems, Мегаполистердің жылумен жабдықтау жүйелерінде жөндеу және перспективалы іс-шараларды жүргізу жөніндегі шешім қабылдауды қолдаудың ақпараттық жүйесін жасау

Author: Томилова, Надежда Ивановна

Целью работы является повышение качества принимаемых решений персоналом режимных служб ТСМ при проведении аварийных, сезонных наладочных и перспективных мероприятий путем разработки и внедрения системы поддержки принятия решений по проведению наладочных и перспективных мероприятий ТСМ

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

6

Abstracts


Сырдария-Арал өңірі жағдайында әртүрлі мерзімде туылған және енесінен ажыратылған қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктері

Author: Исабаева, Айгүл Арипбековна

Сырдария-Арал өңірінде әртүрлі мерзімде төлдетуден алынған қара қаракөл қозыларының өнімділік ерекшеліктерін зерттеу және олардың енесінен ажырату уақытын анықтау арқылы қозы өсірудің тиімді технологиялық жүйесін қалыптастыру

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

7

Abstracts


Научные основы облесения осушенного дна Аральского моря

Author: Кебекбаев, Аманжол Ержанович

В диссертации предлагаются приемы и способы выращивания устойчивых лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)

8

Abstracts


Клинические особенности перинатальной патологии центральной нервной системы у детей зоны Приаралья

Author: Жукабаева, Сырсулу Советовна

9

Abstracts


Клинико-микробиологическая характеристика хронических гастритов у детей Приаралья

Author: Алиби, Эльмира Болатовна

10

Abstracts


Селекция каракульских овец сур сурхандарьинского типа в условиях Казахстанского Приаралья

Author: Асылбеков, Бауыржан Жамалбекович

Целью работы является разработка научно-методических основ разведения каракульских овей сур сурхандарьинского типа новой казахстанской популяции

Courtesy: National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Аstana)
up

1-10 from 586

UPDATE RESULTS