Periodicals
140

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Courtesy: Eurasian National University named after L.N. Gumilyov
[62:744](051.2)

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқасы: Т. Қ. Мусалимов [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті . – Астана : [б. ж.], 2011. - – Жылына 6 рет шығады. – 2220-685Х.
2011, №6 .

Subject headings
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Annotation

Журналда инженерлік графикаға қатысты ғылыми еңбектер жиынтығы үш тілде берілген

Keywords
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic arts
${loading}