Периодика
68

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

Предоставлено: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
[62:744](051.2)

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас. ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқа.: Л. Н. Анисимова [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы. – Астана : [б. ж.], 2013. - – Журнал 2010 жылдың 11 наурызынан шығады. – 2220-685Х.
2013, №17.

Предметная рубрика
  1. Инженерлік графика. Журналдар
Аннотация

Журналда инженерлік графика саласына байланысты ғылыми еңбектер топтастырылған

Ключевые слова
  • инженерлік графика
  • инженерная графика
  • engineering graphic arts
${loading}