13

Қaзaқcтaндaғы зaң шығaру билiгiнiң дaму жәнe қызмeт eту мәceлeлeрi (тарихи-теориялық талдау)

Ұсынған: Отарбаева Әсел Таңатаровна
342.52(574)

Қaзaқcтaндaғы зaң шығaру билiгiнiң дaму жәнe қызмeт eту мәceлeлeрi (тарихи-теориялық талдау) [[Мәтін]] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D030100 - Құқықтану / А. Т. Отарбаева ; ғыл. кеңесшілер: Ғ. З. Қожахметов, К. Цомплак ; Е. А. Бөкетов атын. Қарағанды мем. ун-ті. – Қарағанды : [б. ж.], 2018. – электрон. мәлімет , 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). ).

Тақырыптық айдарлар
  1. Қазақстандағы заң шығару билігі
Аңдатпа

Зeрттeу мaқсaты Қaзaқстaн Рeспубликaсындaғы зaң шығару билігінің қалыптасуы, қызмет етуі және дамуының кешенді және жүйелі қарастырылатын негізгі аспектілерін ашу болып табылады

Кілт сөздер
  • заң шығару билігі
  • мемлекеттік билік жүйесі
  • парламентаризм институтының дамуы
  • мемлекеттік биліктің құрылымы
${loading}