Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
514

"Балабақша - мектеп - колледж - жоғары оқу орны" жүйесіндегі мемлекеттік тілді деңгейлік үздіксіз оқыту стандарты

Бұл жобада "қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұнына қойылатын талаптар, оқу пәні бойынша оқу жүктемесі, және "қазақ тілін" меңгеру деңгейінің халықаралық оқыту стандартына сәйкестігі қарастырылған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
32

Технологическая карта обучения предмету "Информатика" в совмещенных 8-9 классах

Содержатся инновационные учетно-методические комплексы, позволяющие проектировать индивидуальную траекторию обучения учащихся с использованием информационных образовательных технологий, в частности, с использованием технологической карты

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
18

Управление качеством образования в условиях ресурсного центра

Раскрывается содержание работы по управлению качеством образования ресурсных центров, представлены материалы ресурсных центров по планированию профильного обучения и дополнительного образования, организация учебно-воспитательного процесса в межсессионные и сессионные периоды в ресурсных центрах

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
65

Заманауи мектептегі білім сапасын басқару, Управление качеством образования в современной школе

Құралда "сапа", "білім сапасы", "білім беру сапасын басқару" түсініктерінің мәні қарастырылған, заманауи мектепте білім беру сапасын басқару жұмыстарының мазмұны, әдістері мен түрлері бойынша ұсыныстар берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
33

«Білім мазмұнын жаңарту аясында (5-9-сыныптарда) «Дене шынықтыру» пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по изучению предмета «Физическая культура» (5-9 классы) в рамках обновления содержания образования

Оқу құралда 5-9 сыныптарға арналған «Дене шынықтыру» пәні оқу бағдарламаларының ерекшеліктері баяндалған, оқытуды ұйымдастырудың түрлері мен әдістері келтірілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
21

Шекаралық аумақтағы ауылдық мектептерде, оның ішінде ШЖМ оқу процесін жетілдіру бойынша әдістемелік ұсынымдар, Методические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса приграничных сельских школ, в том числе МКШ

Бұл әдістемелік ұсынымдарда Қазақстан Республикасындағы шекаралық аумақтағы ауылдық мектептердің ағымдағы жағдайына жан-жақты талдау жасалған

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
0

«Мектеп оқушысының кітап оқу іс - әрекеті» әдістемелік ұсынымдамалары , Методические рекомендации «Читательская деятельность школьника»

Бұл еңбекте мектеп оқушысына білім берудегі кітап оқу іс - әрекетінің рөлі қаралады, компетентті оқуға үйретудің заманауи технологияларына шолу жүргізіледі

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
0

«Тәрбиелік іс-шара»: алға қойылған мақсатқа жету деңгейінің өлшеу критерийлері (бәсекелік қабілет; прагматизм; ұлттық бірегейлікті сақтау; білімнің салтанат құруы; Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы; сананың ашықтығы»), Методические рекомендации «Воспитательное мероприятие: критерии измерения уровня достижений поставленных целей (конкурентоспособность; прагматизм; сохранение национальной идентичности; культ знания; эволюционное, а не революционное развитие Казахстана; открытость сознания)

Жұмыста жаңартылған мектеп пен оқушылар тәрбиесіндегі тәрбиелік іс-шаралардың рөлі қарастырылған және тәрбиелік іс-шаралардың қойылған мақсаттарға жету деңгейін өлшеу критерийлерінің сипаттамалары берілген

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
0

«Ұстаз – өзгертуші тұлға. Педагогтардың санасын жаңғырту» әдістемелік ұсынымдамалары , Методические рекомендации «Учитель - агент перемен. Модернизация сознания педагогов»

Әдістемелік құралда қоғамдық сананы жаңғыртуды ескере отырып, мұғалімнің педагогикалық ойлау мен педагогикалық сананы қалыптастыру және дамыту, қорыту, жүйелеу және теориялық тұрғыдан түсінуге әрекет жасалды

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Мұқаба
Кітап
728

Дидактические материалы по обновленному содержанию предмета «Русский язык» (Я2) в 10-11 классах

Разработаны дидактические материалы по русскому языку с учетом обновленного содержания предмета «Русский язык» (Я2). Материалы отобраны с учетом развития четырех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо)

Ұсынған: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
${loading}