Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
223

Қазақстандағы ондатр және оны аулаудың әдістері

Жинақта ондатр өсіру, оны аулаудың әдістері және бұл аңның шаруашылық маңызы жөніндегі мәселелер қарастырылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
129
99

Записки Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества

Опубликован ценный материал по флоре и фауне Семипалатинской области, а также отчет о деятельности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества за 1911 год

Ұсынған: Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы (Семей қ.)
Мұқаба
Кітап
851

Арал аймағы: медициналық, әлеуметтік-демографиялық сипаттама

Арал өңірінде түрлі жұқпалы және жұқпалы емес ауруларды сыртқы орталық зиянды әсерлермен байланыстыра отырып, әлеуметтік-демографиялық сипаттама жасалған

Ұсынған: С.Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Мұқаба
Кітап
106
433

С. Аманжоловтың ғылыми мұрасы және ХХІ ғасырдағы гуманитарлық ғылымдар мәселелері, Научное наследие С. Аманжолова и проблемы гуманитарных наук ХХІ века

Еңбекте С. Аманжоловтың ғылыми мұрасы және қазақ филологиясының өзекті мәселелері, түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи зерттеуі ; түркі халықтарының тарихы және этникалық құрамының зерттелуі; Қазақстан тарихы және қазіргі кезең; мектеп пен тілдердің өзара қарым-қатынас мәселелері сияқты бағыттарда мақалалар мен тезистер топтастырылған.

Ұсынған: Өскемен қаласы Орталық қалалық кітапханасы
Мұқаба
Кітап
64
65

Посткеңестік кезеңдегі саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуы: тәжірибелер, проблемалар мен ізденістер, Становление и развитие политической науки на постсоветском пространстве: опыт, проблемы и поиски

"Посткеңестік кезеңдегі саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуы: тәжірибелер, проблемалар мен ізденістер" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жинағына саяси теория және қолданбалы саясаттану, саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси тарих, саяси идеология, саяси топтар, саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстардың билікпен өзара байланысы секілді саясаттану ғылымының көкейкесті мәселелері жайлы күрделі де, өзекті мақалалар ұсынылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
40
38

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру, Пути реализации основных приоритетов по повышению благосостояния народа Казахстана в свете задач, поставленных Президентом РК Н. А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана (6 февраля 2008 г.), Ways of realization of main priorities of the improving of well-being of Kazakhstan people in the context of aims, putting by the President of RK N. A. Nazarbayev in his Message to people of Kazakhstan (February 6, 2008)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
67
68

Тарих тағылымы

Кітапта интернациональдық тәрбие, халықтар достығы, ұлттық және ұлтаралық қатынастарды нығайту мәселелері тарихи шындықтың жаңалықтарына сай қайта құруға байланысты өзгерістер негізінде көрсетіледі

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
430

Тәуелсіз Қазақстан Парламентінің Мажілісі

Республикада парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, Парламенттің құқықтық мәртебесі көрсетілген, сондай-ақ Парламент Мәжілісі өкілеттігінің ерекшеліктері қарастырылған, Мәжіліс Комитеттерінің жұмысына талдау жасалған, Мәжіліс жанындағы Қоғамдық палатаның, Президенттің, Үкіметтің өкілдіктері институттарының және Мәжіліс Аппаратының қызметі баяндалған

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
728

"Еуразия тарихы мен мәдениетіндегі Арал-Сырдария өңірінің орны" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары, Материалы международной конференции "Арало-Сырдарьинский регион в истории и культуре Евразии"

Жинаққа Арал-Сырдария өңірі мәдениетінің Еуразиялық өркениеттегі орны, оны мекендеген халықтар археологиясы, этнологиясы, түркі тілдес халықтар мәдениетіндегі сабақтастық, архитектуралық-археологиялық ескерткіштерді ғылыми зерттеу, ұлттық өнер, фольклор мен музыка саласын тың ізденістермен байыту мәселелеріне арналған мақалалар топтастырылған

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Кітап
56
127

Техника және технология қауіпсіздігі

Кітапта еңбекті қорғау, ауыр жүк көтергіш механизмдер жұмысы кезіндегі техникалық қауіпсіздік материалдары, жөндеу-құрылыстық жұмысы кезіндегі, металл өңдеудегі заңнамалық жалпы мәлімдемелер келтірілген

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}