Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
59
169

Түркі жазбалары мен мәдениетінің күндері аясында Кимек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған "Еуразия қыпшақтары: тарих, тіл және жазба ескерткіштері" халықаралық ғылыми конференция материалдар жинағы 29-30 мамыр, 2013 жыл , Сборник материалов международной научной конференции "Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники" посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры, The collection of materials international conference "The Kipchaks of Eurasia: history, language and written records" dedicated to the 1100th anniversary of Kimeks state in the days of Turkish literature and culture

Жинаққа шетелдік және қазақстандық ғалымдардың мақалалары Еуразия тарихының мәселелері қыпшақ тақырыбына, түркологияның өзекті тұстарына арналған

Ұсынған: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
${loading}