Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
368

Тәуелсіз Қазақстан Парламентінің Мажілісі

Республикада парламентаризмнің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері, Парламенттің құқықтық мәртебесі көрсетілген, сондай-ақ Парламент Мәжілісі өкілеттігінің ерекшеліктері қарастырылған, Мәжіліс Комитеттерінің жұмысына талдау жасалған, Мәжіліс жанындағы Қоғамдық палатаның, Президенттің, Үкіметтің өкілдіктері институттарының және Мәжіліс Аппаратының қызметі баяндалған

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
339

Материалы международной научно-практической конференции "Перспективы Евразийской экономической интеграции как фактор устойчивого развития Казахстана". Алматы. 25-26 ноября 2015 г., "Еуразиялық экономикалық интеграция болашағы Қазақстан тұрақты дамуының факторы ретінде" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, Materials of the International Scientific and practical conference "Prospects of the Eurasian Economic Integration as Factor of the sustainable development of Kazakhstan" Almaty, 25-26 November, 2015

Содержит статьи посвященные актуальным вопросам развития Евразийской экономической интеграции как фактора устойчивого развития Казахстана

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
234

Сборник материалов международной конференции на тему "Современный парламентаризм: становление, развитие и совершенствование взаимодействия между ветвями власти в законодательном процессе" 19 апреля 2013 года , "Қазіргі заманғы парламентаризм: қалыптасуы, дамуы және заң шығару процесінде билік тармақтары арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіру" тақырыбына арналған халықаралық конференцияның материалдары жинағы 2013 жылғы 19 сәуір

Сборник содержит материалы конференции по вопросам парламентаризма, современного правового общества, государственного развития и дальнейшем совершенствовании института парламентаризма в Казахстане

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
26

"Қылмыстардың алдын алу және құқық бұзушылықтар профилактикасы: қазіргі жай-күйі және жетілдіру перспективалары" тақырыбына арналған конференцияның материалдар жинағы 2012 жылғы 19 қазан, Сборник материалов на тему "Предупреждение преступлений и профилактика правонарушений: современное состояние и перспективы совершенствования" 19 октября 2012 года

Материалдар жинағы Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатында 2012 19 қазанда өткен «Қылмыстардың алдын алу және кұқық бұзушылықтар профилактикасы: қазіргі жай-күйі және жетілдіру перспективалары» тақырыбына арналған конференцияның нәтижелері бойынша дайындалған

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
9

Вопросы становления административной юстиции в Республике Казахстан, "Қазақстан Республикасында әкімшілік әділетінің қалыптасу мәселелері" халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары

В сборник вошли доклады участников международной конференции, обсуждении теоретических и практических проблем становления административной юстиции в Республике Казахстан

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
12

"Қазақстан Республикасындағы орта техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі дамуының жай-күйі мен болашағы және оны заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету шаралары туралы" ғылыми-практикалық конференция, Научно-практическая конференция "О состоянии и перспективах развития системы среднего технического и профессионального образования в Республике Казахстан и мерах по его законодательному обеспечению"

Жинаққа орта техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі дамуының өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары, заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша қатысушылардың сөйлеген сөздері мен осы салаға қатысты ұсынымдар енгізілген

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
16

Искусство возможного

Данное издание позволяет увидеть многогранные измерения Казахстанской политики в фокусе новейшей истории, оценить значение наблюдаемых в обществе перемен, взглянуть на события под углом, важного, сложного и необыкновенно интересного законотворческого процесса, который и определяет многие грани "искусства возможного"

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
Мұқаба
Кітап
18

Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций, Ғылым, технологиялар мен инновациялар мәселелері бойынша Азия парламентаралық форум, The Asian inter-parlamentary forum on science technology and innovation

Сборник материалов Азиатского межпарламентарного форума по вопросам науки, технологий и инноваций

Ұсынған: Парламент Кітапханасы
${loading}