Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
1348
2282

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Берілген оқу құралының негізгі мақсаты педагогиканы оқытудың теориялық және әдістемелік аспектілерін баяндау болып табылады. Оқу құралында педагогиканы оқыту үдерісінің әдіснамалық негіздері, педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы, педагогика мазмұнын жетілдіру және құрастыру сұрақтары, педагогика бойынша лекция, семинар, практикалық және зертханалық сабақтарына дайындалу мен өткізудің дидактикалық талаптары қарастырылады

Ұсынған: Губайдуллина Гаян Нурахметқызы
Мұқаба
Кітап
486

Теория и практика формирования педагогической готовности преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и технологические основы формирования педагогической готовности преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса. Предпринята попытка представить профессионально-педагогическую деятельность и личность преподавателя вуза в контексте современных тенденций развития отечественного высшего образования

Ұсынған: Губайдуллина Гаян Нурахметқызы
${loading}