Elektrondy katalog

Muqaba
Kіtap
112
804

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Берілген оқу құралының негізгі мақсаты педагогиканы оқытудың теориялық және әдістемелік аспектілерін баяндау болып табылады. Оқу құралында педагогиканы оқыту үдерісінің әдіснамалық негіздері, педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы, педагогика мазмұнын жетілдіру және құрастыру сұрақтары, педагогика бойынша лекция, семинар, практикалық және зертханалық сабақтарына дайындалу мен өткізудің дидактикалық талаптары қарастырылады

Usynǵan: Губайдуллина Гаян Нурахметқызы
Muqaba
Kіtap
172

Теория и практика формирования педагогической готовности преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и технологические основы формирования педагогической готовности преподавателей вузов к реализации системообразующих функций педагогического процесса. Предпринята попытка представить профессионально-педагогическую деятельность и личность преподавателя вуза в контексте современных тенденций развития отечественного высшего образования

Usynǵan: Губайдуллина Гаян Нурахметқызы
${loading}