Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
138
78

Саулық кілті өз қолында

Дұрыс тамақтану, жүйелі түрде ашығу жайын тәжірибе арқылы баяндай отырып, осы салада жарық көрген басқа авторлардың да еңбектерін пайдаланған

Ұсынған: ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы
Мұқаба
Кітап
197

Электрохимия негіздері

Кітапта электрохимияның негізгі заңдары, электрод потенциалдары, электрохимиялық процестердің кинетикасы, қолданбалы экологияның негізгі салалары қарастырылған

Мұқаба
Кітап
40

Алифатические диамины в органическом синтезе

Представлены многочисленные примеры использования алифатических диаминов в синтезе биологически активных вещест. Результаты синтезов новых фосфорпроизводных вицинального диамина-2,3-диаминобутана, а также данные медико-биологических испытаний некоторых производных

Мұқаба
Кітап
300

Биоорганикалық химия

Органикалық қосылыстардың реакциялану қабілеттері, құрылымдары және органикалық реакциялардың механизмдері қазіргі кездегі теориялық тұрғыдан қаралады

Мұқаба
Кітап
39

Квантовая электрохимия алкалоидов

Изложены квантово - химические методы исследования электронной структуры молекул, радикалов и ионов, а также результаты экспериментального изучения электрохимических свойств алкалоидов, методы электрохимического модифицирования алкалоидов с целью синтеза на их основе физиологически активных и лекарственных веществ

Мұқаба
Кітап
30

Новые биоактивные производные алкалоидов

Изложены сведения о методах синтеза, строении и биологической активности новых фосфоросодержащих производных промышленно доступных алкалоидов - анабазина, цитизина, лупинина, хинина и стероидного алкалоида соласодина. Особое внимание уделено вопросу электрохимической модификации указанных алкалоидов в целях синтеза новых биологически активных веществ, которые могут найти применение в фармакологии

Мұқаба
Кітап
35

Новые фосфоропроизводные эфедриновых алкалоидов

Изложены новые сведения о методах синтеза, стереохимии и биологической активности новых фосфоросодержащих производных эфедриновых алкалоидов. Приведены современные представления о взаимосвязи между строением органических веществ и их биологической активностью, изучаются теоретические и научные подходы необходимые в конструировании соединений с заранее заданными свойствами

Мұқаба
Кітап
37

Химия а - аминонитрилов

Обобщены и систематизированы данные по синтезу и изучению реакционной способности а - аминонитрилов на основе некоторых алкалоидов и их синтетических аналогов. Представлены результаты исследования механизмов образования а - аминонитрилов с применением квантово - химических расчетов

Мұқаба
Кітап
46

Химия и фармакология гидразидов

Обобщены и систематизированы данные по способам получения, реакционной способности и фармакологическим свойствам многих гидразидов. Рассмотрены и представлены результаты синтезов новых гидразинсодержащих соединений на основе физически активных алкалоидов

Мұқаба
Кітап
73

Электрон химия әлемінде

Кітапта электрохимияның негізгі заңдылықтары мен оның күнделікті өмірде, өндірісте, техникада қолданылу бағыттары жайында әңгімеленеді

${loading}