Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
45

Социализационная траектория личности подростка в условиях детского оздоровительного центра (из опыта работы РГКП РУОЦ "Балдаурен")

Объект исследования: воспитательно-образовательная среда как фактор развития социализационных траекторий у подростков в условиях временной среды пребывания

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
70

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммуникациялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

Жұмыстың басты мақсаты - тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуының теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу мен талдау нәтижесінде тәжірибелік бағыттарын анықтап, ғылыми негізделген ұсыныстар жасау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
42

Управление конкурентоспособностью предприятий нефтяной отрасли в условиях Таможенного союза (на материалах Атырауской области)

Целью исследования является экономические и организационные отношения, складывающиеся при управлении конкурентоспособностью нефтяных предприятий Атырауской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
24

Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары

Жұмыстың негізгі мақсаты - рыноктық қатынастар жағдайында мақта шаруашылығының бәсекелестікке қабілеттілігінің заңдылықтары мен тенденциясын ғылыми тұрғыдан сараптау арқылы теориялық және методологиялық әдістерін жетілдіру, саладағы жағдайға кешенді баға беру мен оны дамытуға қажетті нақты іс-тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
43

Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
36

Совершенствование диагностической тактики у часто и длительно болеющих детей с хроническими воспалительными заболеваниями гастродуоденальной зоны

Цель исследования: совершенствование диагностической тактики у часто и длительно болеющих детей с хроническими воспалительными заболеваниями гастродуоденальной зоны

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
28

Совершенствование организационно-экономических основ формирования инфраструктуры рынка рабочей силы (на материалах Акмолинской области)

Тема посвящена изучению проблемы рынка рабочей силы и институтов, посредством которых формируется и регулируется вся система воспроизводства трудовых ресурсов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
46

Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
34

Совершенствование механизма повышения активности инновационного развития промышленного производства

Тема посвящена повышению инновационного развития промышленных предприятий Республики Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
46

Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы маркетингтің дамуы

Жұмыстың басты мақсаты - елімізде бәсекеге қабілетті туристік саланы құру үшін туристік маркетингтің даму болашағын анықтау болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}