Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Өнеркәсіптік тауарлар нарығындағы агроөнімдер маркетингін жетілдірудің тиімді жолдары (Оңтүстік Қазақстан облысы материалдары мысалында)

Зерттеудің басты мақсаты - өнеркәсіптік тауарлар нарығындағы агроөнімдер маркетингін жетілдірудің экономикалық-ұйымдастырушылық жақтарын зерттей отырып, осы өнімдердің нарықтағы алар орнына талдау жүргізу және өнімдерді тиімді орнықтыруда әдістемелік нұсқаулар дайындап, нақты тәжірибелік ұсыныстар беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Развитие инвестиционной деятельности предприятий АПК (на материалах Южно-Казахстанской области)

Предметом исследования являются условия и процесс формирования стратегии инвестиционной деятельности предприятий АПК

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Халықты жұмыспен қамту бойынша мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп және есептілік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру (Оңтүстік Қазақстан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мысалында)

Зерттеудің мақсаты халықты жұмыспен қамту бойынша мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру және дамыту жолдары (Оңтүстік Қазақстан облысы мысалында)

Мақсаты: аймақтық тұрғын үй құрылысы кешенін қалыптастыру мен дамытудың теориялық-әдістемелік тұрғыдан негізделген ұсыныстар беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Оңтүстік Қазақстан облысындағы су көздерінің экологиялық жағдайын гидромакрофиттер арқылы бағалау (Арыс өзенінің бастаулары мысалында)

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстан облысының су көздерінің экологиялық жағдайын бағалауда гидромакрофиттік өсімдіктерді индикатор ретінде пайдалану және кешенді ластанған су ортасын биологиялық жолмен тазарту әдістемелерін ғылыми негіздеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметтегі экспорттық және импорттық операцияларының арасындағы теңгерімділікке жету мәселелері мен шешу жолдары

Мақсаты: елдің сыртқы экономикалық қызметінің теңгерімді қызмет етуін теориялық-әдістемелік негіздеу және валюталық режимнің ырықтану жағдайында және халықаралық қаржы капиталының еркін ағымы мен жылыстауы жағдайларында экспорттық және импорттық операциялар арасындағы теңгерімділікке қол жеткізу бойынша реттеу әдістерін әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Педагогические условия формирования патриотических качеств личности в процессе краеведческой деятельности в общеобразовательной школе (на материале Южно-Казахстанской области)

Целью диссертационного исследования является теоретическая разработка и экспериментальное обоснование комплекса педагогических условий и технологии организации процесса формирования патриотических качеств личности средствами краеведческой деятельности в общеобразовательной школе

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Продуктивность туркменских дромедаров отрартуркестанской популяции на юге Казахстана

Целью диссертационного исследования является установление продуктивных параметров молочной, мясной и шерстной продуктивности туркменского дромедара южно-казахстанского типа отрартуркестанской популяции, с учетом биологических особенностей их воспроизводства на юге Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Оңтүстік Қазақстан су қоймаларындағы зоопланктонды ағзалар және бұтақмұртты шаянтәрізділерді (Daphnidae) биотестте қолдану

Мақсаты: Оңтүстік Қазақстандағы Шардара, Бөген, Қошқорған су қоймалары мен Сырдария өзені, Шошқакөл, Қаратау өңірі және шекаралас Қызылорда аймағындағы уақытша су қоймалардағы зоопланктонды ағзалардың биоценозын және биоиндикация әдісі бойынша су нысандарының қазіргі кездегі экологиялық жағдайын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Организационно-экономические проблемы производственных ресурсов отраслей перерабатывающей промышленности Южно-Казахстанской области: методология, оценка, приоритеты

Целью исследования является комплексное исследование и разработка организационно-экономических проблем производственных ресурсов, формирования кластеров, развитие производственных сил на мировых рынках

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}