Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Ұлттық мектептер мен мұғалім кадрларының тың игеру жылдарындағы тағдыры (Солтүстік Қазақстан өңірі мысалында 1954-1970 жж.)

Жұмыс мақсаты: тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Целиноград облыстарында қалыптасқан білім беру жүйесін экономикалық, әлеуметтік, мәдени салаларында болған өзгерістермен сабақтастыра талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Совершенствование системы управления сбытом сельскохозяйственной продукции (на материалах Северо-Казахстанской области)

Объектом исследования выступают совокупность экономических и организационных проблем возникающие в системе управления сбытом сельскохозяйственной продукции региона

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Разработка математических моделей государственного бюджета (на примере бюджета Северо-Казахстанской области)

В работе дано теоретическое обобщение необходимости использования математических моделей планирования и управления потоками бюджетных средств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру (Солтүстік Қазақстан облысының материалдары бойынша)

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Солтүстік Қазақстан өңірінде өсірілетін қазақтың құйрықты қылшық жүнді қозыларының өнімділігін арттырудың технологиясы

Мұқаба
Авторефераттар

Аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуының қаржылық аспектілері (Солтүстік Қазақстан материалдары негізінде)

Мұқаба
Авторефераттар

Влияние биологически активных веществ на повышение воспроизводительной функции коров в условиях Северо-Казахстанской области

Мұқаба
Авторефераттар

Разработка региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами (на примере Северо-Казахстанской области)

Мұқаба
Авторефераттар

Роль кооперации в развитии агропромышленного комплекса (на материалах Северо-Казахстанской области)

Мұқаба
Авторефераттар

Солтүстік Қазақстанда жүнді және етті-жүнді қой тұқымдарынан өнім өндірудің селекциялық негіздері

${loading}