Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

История Каркаралинского и Кокпектинского округов (1824-1867 гг.)

Тема работы посвящена исследованию истории создания и развития Каркаралинского и Кокпектинского внешних округов в Среднем жузе в 20-60 гг. 19 в.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақстан Республикасындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының қызметі (ХХ ғ. 90-шы жж. - ХХІ ғ. басы)

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының Қазақстандағы қызметін кешенді зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Доңғалақ пен рельс түйісуінен пайда болатын рельстің толқынды қажалуының зерттелуі (Алашанькоу (ҚХР) - Достық (ҚР) аралығындағы темір жол бойына байланысты)

Зерттеу жұмысының мақсаты - рельстердің толқынды қажалуын зерттеу арқылы оның жылжымалы құрамның қозғалыс қауіпсіздігіне тигізетін әсерін азайту

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Шыңжаңдағы этникалық топтардың діни наным-сенімдері

Зерттеу мақсаты - Шыңжаңдағы этникалық топтардың діни наным-сенімдерінің қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін діни-философиялық тұрғыда зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

С.Жүнісовтің сөз қолдану даралығы (роман, повесть, әңгімелері бойынша)

Зерттеу мақсаты: қазіргі антропоцентристік бағыттың ғылыми теориялық қағидаларына сәйкес С. Жүнісовті тілдік тұлға ретінде танытатын ұлттық құндылықтарды оның көркем туындыларында сөз қолдану даралығын анықтау арқылы көрсету, қаламгердің тілдік қолданысын этностың ұлттық танымымен байланысты концептілік құрылым ретінде тұжырымдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Арал өңіріндегі суармалы егіншілік жағдайында жаздық бидай өнімділігінің агроэкологиялық және морфофизиологиялық ғылыми негіздемесі

Зерттеу мақсаты: Арал өңірінде жаздық бидай өсіру технологиясын биологизациялау негізінде жоғары өнім беретін агроценоз параметрлерін айқындау және бидай егісінің өнімі мен дән сапасына әсерін тигізетін агроэкологиялық факторларды басқару

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Исследование механизма пространственного параллельного манипулятора с цилиндрическими кинематическими парами

В работе разработаны алгоритмы и пакеты прикладных программ для решения прямой и обратной задач кинематики

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Комплексная оценка состояния здоровья детей Приаралья

Цель исследования: Провести сравнительный анализ состояния здоровья детей Приаралья (г. Аральск) по результатам комплексного медицинского, психологического, цитогенетического и иммунологического исследования с определением социально-экономического статуса и эмоционального напряжения детей и взрослых членов их семей

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Разработка и оценка эффективности реабилитационных мероприятий при различных формах детского церебрального паралича

Цель диссертационного исследования: изучить этиопатогенетические и клинические особенности течения детского церебрального паралича (ДЦП)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Научно-практическое обоснование применения природных цеолитов Восточного Казахстана в кормлении крупного рогатого скота и маралов

Работа посвящена использованию местных природных источников минерального сырья для кормления крупного рогатого скота и маралов

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}