Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
44
57

Позднепалеотические памятники Казахстана

Цель работы - исследование позднепалеолитического этапа каменного века Казахстана на основе обобщения, систематизации имеющихся данных, привлечение неопубликованных материалов коллекций по верхнепалеолитическим памятникам региона, а также характеристики каменной индустрии стоянки Майбулак

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
75

Келес өңірінің ортағасырлық археологиялық ескерткіштері (VI - XVIII ғғ.)

Диссертацияның қортынды бөлімінде жұмыстың алдына қойған мақсаты - міндеттері мен жоспарға сай сиынған бірнеше проблемалық мәселелердің орындалу деңгейі көрсетілді

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
107

Мәшһүр - Жүсіп Көпейұлы және оның жазбаларындағы тарихи тұлғалар

Диссертацияның басты мақсаты - Мәшһүр-Жүсіп қолжазбасындағы тарихи мағлұматтарды әртүрлі дерек көздерімен, зерттеулердегі ой-пікірлермен, ресми құжаттармен өзара салыстыра сараптай отырып, М. Ж. Көпеев жазбаларындағы қаһарман тұлғаларды зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
57

Нетрадиционные исламские направления в независимых государствах Центральной Азии

Цель исследования - на основе солидной исторической и современной источниковой базы комплексное изучение идеологии и практической деятельности нетрадиционных исламских направлений в Центральной Азии

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
159

Социально-культурное развитие диаспор Северо-Восточного Казахстана в 1937-2005 гг. (на материалах Павлодарской области)

Целью исследования является изучение социально-культурного развития диаспор Северо-Восточного Казахстана на примере Павлодарской области

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
89

Проблемы женского равноправия в исторической мысли Казахстана

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном изучении и системном анализе развития проблем равноправия женщин в исторической мысли Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
102

Н.Макиавеллидің саяси және тарихи көзқарастары

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - қайта өрлеу заманында қалыптасқан Макиавеллидің саяси және тарихи көзқарастарын, оның ерте буржуазиялық идеясын қалыптастырудағы феодалдық мемлекеттік теориясы мен тәжірибесін анықтау, антифеодалдық көзқарастарға жауап берген тұжырымдарын зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
77

История изучения кипчакских племен в России (XVIII - XX вв.)

Основной целью исследования является рассмотрение проблемы истории изучения кипчаковедения в России XVIII - конец 80-х гг. ХХ вв.

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
62

Социально-культурное развитие населения Западного Казахстана во второй половине ХХ столетия

Цель настоящего исследования состоит в комплексном исследовании и анализе социально-культурного развития населения Западного Казахстана во второй половине ХХ века

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
115

Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмірі мен шығармашылығы: тарихнамалық талдау (ХVI ғ. ортасы - ХХІ ғ. басы)

Жұмыстың басты мақсаты - Мырза Хайдардың өмірі мен шығармашылығына тарихнамалық талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}