Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Маршал Әбдіхалықовтың әдеби мұрасы

Жұмыстың негізгі мақсаты - М. Әбдіхалықовтың әдеби мұрасын тұтас және жан-жақты зерттеп, идеялық-көркемдік болмысын, қаламгердің ерекшелігін публицистикасы, прозалық шығармалары негізінде ашып, тақырыптық-идеялық ізденістері мен жанрлық сипатын, стильдік-тілдік ерекшеліктерін байыптау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдар

Қазақ және араб тілдеріндегі поэтикалық сөз-образдардың жасалу механизмдерін зерделей отырып, тілдік образдар жүйесінде орын алатын ұлтаралық поэтикалық іргелестіктің негізгі себептерін ашу, соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ соның негізінде қазақ және араб халықтарының мәдени құндылықтарының ортақ тұстары мен өзіндік ерекшеліктерін таныту

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ прозасындағы әнші ақындар бейнесі

Зерттеудің мақсаты: қазақ прозасындағы сал-серілер бейнесін жасаудағы көркемдік ізденіс-мұраттарды әнші ақындардың тарихи тағдырымен байланыстыра қарастыру, сол арқылы көркем шығармадағы өнер айшықтарын, айтулы тұлғалардың өшпес мұраларын қазіргі көзқарас тұрғысынан зерделеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
321

"Шора батыр" эпосы және оның ұлттық варианттары (генезис, тұтастану, тарихилық мәселелері)

Зерттеудің мақсаты: "Шора батыр" жырының ұлттық нұсқаларын салыстыру барысында эпос пен эпикалық дәстүрге байланысты көптеген мәселелерді ғылыми-теориялық және методологиялық тұрғыдан қарастыру

Мұқаба
Авторефераттар

Хозирги ўзбек шеъриятида фольклор анъаналари ва бадиий маҳорат, Фольклорные традиции и художественное мастерство в современной узбекской поэзии

Ишнинг мақсади хозирги ўзбек шеръиятида фольклор анъаналарнинг акс этишини, хусусан, халқона поэтик образларни,тадқиқот объекти сифатида танланган шоирлар ижодида халқ мақоллари ва хиқматли сўзларни қуллашда ёки шеърият композициясида афсона, ривоят ва достон мотивларидан фойдаланиш махоратини ўрганишдан иборат

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Түрік әдебиеттануындағы қазақ әдебиетінің мәселелері

Зерттеудің басты мақсаты - осы күнге дейінгі түрік фолклористикасы мен әдебиеттануында келелі ой-пікір айтуға негіз болған, түрік ғалымдары тарапынан зерттелген қазақ әдебиеті мәселелерін саралап, олардың тұжырымдары мен пайымдауларындағы ерекшеліктерді салыстыру, ғылыми тұрғыда талдап баға беру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

"Бабырнама" және Қазақ хандығы тұсындағы жазба шежірелер

Мақсаты - XV-XVII ғасырларда Қазақстан мен Орталық Азияда дүниеге келген шежірелік сипаттағы жазба мұралардың осы елдер әдебиеті ғана емес, әлем әдебиетіне өзіндік орны бар мұралар екендігін ғылыми-теориялық тұжырымдар мен жүйелі талдаулар арқылы дәлелдеп көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ әдебиетіндегі төрттаған (рубаи) жанры

Зерттеу мақсаты: Поэзияның бұл жанрлары қай кезеңде, қандай қоғамдық-әлеуметтік жағдайларда көп жазылғандығын анықтау, оның көркемдік заңдылықтарын да танып-білу негізгі міндеттеріміздің бірі болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Қазақ әдебиетіндегі дәстүр ықпалдастығы және аудармадағы характер проблемасы (Ф.М.Достоевскийдің "Нақұрыс" романының аудармасы бойынша)

Зерттеу мақсаты: Еңбекте Ф. М. Достоевскийдің "Нақұрыс" романының түпнұсқасындағы характерлік сипатын оның қазақшаға аударылуындағы ерекшеліктерді анықтау мақсаты бағдарланады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Ақындық дәстүр және Сәттіғұл Жанғабылов шығармашылығы

Мақсаты: С. Жанғабыловтың шығармашылық өмірбаяны мен ақындық дәстүрмен байланысты тұстарын айқындау; шығармаларының жанрлық ерекшеліктерін сараптап, ғылыми айналымға қосу; ақын толғаулары мен жыраулық поэзия арасындағы ұқсастықтың басты себептері мен сипаттарын саралау, ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы алар орнын айқындау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}