Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар

Развитие кредитного рынка Казахстана в условиях цикличности экономики

Работа посвящена экономическим отношениям, возникающим в процессе функционирования кредитного рынка Казахстана в условиях цикличности экономики

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
216

Проблемы антикризисного управления агропромышленным производством Казахстана: теория, методология и практика

Целью исследования является комплексная оценка антикризисного управления в агропромышленном производстве

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Экономические основы и механизмы управления муниципальной собственностью в Республике Казахстан

Данная работа посвящена разработке эффективной модели местного самоуправления

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Инновационная модернизация в сельскохозяйственном производстве: проблемы и перспективы развития в Республике Казахстан

Целью работы является разработка теоретических и методологических основ формирования инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардың өндірістік қызметтерінің эконометриялық модельдері (БҚО тамақ өндіретін кәсіпорындар бойынша)

Еңбектіңмақсаты: тамақ өнеркәсібіндегі кәсіпорындардағы өндірістік процестер мен қызметтерді сипаттайтын және оның тиімділігін арттыруға бағытталған экономикалық-математикалық модельдерді тұрғызу әрі оларды жетілдіру болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Көпнысаналы модельдердің көмегімен ауыл шаруашылық кешенінің орнықты дамуын бағалау

Жұмыстың мақсаты: нарықтық тәуекелділік жағдайында ауылшаруашылығын орнықты дамыту жобаларын көпмақсатты оптимизациялық модельдер жасау арқылы бірнеше критерий бойынша талдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Развитие инвестиционных процессов в аграрном секторе Казахстана

Тема автореферата посвящена разработке научно-практических положений и рекомендаций по развитию инвестиционных процессов в аграрном секторе Казахстана

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Управление рисками на основе формирования модели ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Данная работа посвящена проблеме снижения экономического ущерба от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в Республике Казахстан

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

"Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері"

Мақсаты: Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдерін дамуы мен тиімді қызмет атқаруын қалыптастыруда ілімдік-әдістемелік және тәжірибелік негізін тұжырымдау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар

Участие Казахстана в формировании региональной экономической интеграции в условиях глобальной нестабильности: приоритеты и перспективы (на примере ЕврАзЭС и ШОС)

Предметом исследования являются процессы формирования и развития региональной экономической интеграции стран ЕврАзЭС и ШОС

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}