Электронды каталог

Мұқаба
Диссертациялар
989

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Ұсынған: Асылбекова Айгүл Ахметқызы
Мұқаба
Диссертациялар
1458

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Ұсынған: Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы
Мұқаба
Диссертациялар
798

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Ұсынған: Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы
Мұқаба
Диссертациялар
842

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Ұсынған: Рүстембекова Динара Кенжебекқызы
Мұқаба
Диссертациялар
562

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Ұсынған: Ахметкәрімова Жанар Саматқызы
Мұқаба
Диссертациялар
690

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Ұсынған: Бокулева Бота Серікқанқызы
Мұқаба
Диссертациялар
304

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Ұсынған: Русакова Fлена Викторовна
Мұқаба
Диссертациялар
441

Интронные miRNA в диагностике рака органов желудочно-кишечного тракта и молочной железы человека

Работа посвящена исследованию интронных miRNA (in-miRNA) и mRNA генов, которые участвуют в развитии рака органов желудочно-кишечного тракта (РЖКТ), молочной железы (РМЖ), и поиску in-miRNA, как диагностических маркеров

Ұсынған: Берилло Ольга Александровна
Мұқаба
Диссертациялар
559

Қазақстандағы «арнайы контингенттің» күнделікті өмірі (ХХ ғасырдың 30-50–шы жылдары)

Диссертациялық жұмыста ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы Қазақстанда болған "арнайы контингенттің" күнделікті өмір тарихы зерттелген

Ұсынған: Хамидуллина Динара Ұлықпанқызы
Мұқаба
Диссертациялар
201

Особенности рассмотрения уголовных дел в ювенальных судах Республики Казахстан

В работе исследованы принципы ювенального уголовного судопроизводства, выявлены его особенности, раскрыта сущность и значение внедрения элементов ювенальной юстиции в правовую систему Республики Казахстан

Ұсынған: Бимбетов Асхат Болатбекұлы
${loading}