Электронды каталог

Мұқаба
Диссертациялар
1457

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасы мен қол жетімділігін нысаналы көрсеткіштермен басқару

Тұтынушыларға мемлекеттік қызмет ұсынудың нысаналы көрсеткіштерін қалыптастыру контексінде мемлекеттік қызметтің теориялық мәнін зерделеуде және жақсарту бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу зерттеу мақсатын анықтайды

Ұсынған: Тулағанов Анвар Балтабайұлы
Мұқаба
Диссертациялар
1484

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Ұсынған: Асылбекова Айгүл Ахметқызы
Мұқаба
Диссертациялар
1905

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Ұсынған: Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы
Мұқаба
Диссертациялар
1173

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Ұсынған: Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы
Мұқаба
Диссертациялар
187

Ситуации защиты по уголовным делам и тактика их разрешения

Автором проведено концептуальное и комплексное изучение перспектив использования ситуационного подхода в качестве методической основы систематизации и развития криминалистического учения тактики защиты, также в качестве необходимого инструмента повышения эффективности практической деятельности адвокатов-защитников в уголовном судопроизводстве

Мұқаба
Диссертациялар
342

Особенности рассмотрения уголовных дел в ювенальных судах Республики Казахстан

В работе исследованы принципы ювенального уголовного судопроизводства, выявлены его особенности, раскрыта сущность и значение внедрения элементов ювенальной юстиции в правовую систему Республики Казахстан

Ұсынған: Бимбетов Асхат Болатбекұлы
Мұқаба
Диссертациялар
532

Актуальные уголовно–правовые и криминологические проблемы противодействия мошенничеству

Цель диссертации - комплексная разработка теоретических вопросов ответственности за совершение мошенничества в уголовном кодексе Республики Казахстан, а также разработка практических рекомендации имеющих значение для правоприменительный деятельности судебно-следственных органов по вопросам предупреждения мошенничества

Ұсынған: Смаилова Индира Маратқызы
${loading}