Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
882

Перспективы развития науки в современном мире, Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы, The Prospects of Development of Science in the Modern World

Обобщены теоретические и правовые аспекты социально-экономического развития Казахстана, России и стран СНГ на современном этапе; исследованы проблемы современного языкознания, литературоведения, педагогики, психологии

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
1026

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың ІІ халықаралық ғылыми-теориялық және практикалық конференция материалдары , Материалы ІІ международной научно-теоретической и практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых "Джолдасбековские чтения"

Конференция материалдар жинағына әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар мен қазіргі тіл білімі, әдебиеттану, педагогика және психология қолданбалы зерттеулер мен білім берудегі жаңа ақпараттық-математикалық және коммуникациялық технологиялар, Қазақстан және әлемдік экономика сондай-ақ құқықтану ғылымдарының өзекті мәселелері жан-жақты қамтылған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
1172

Ө. А. Жолдасбековтың 85 жылдығына арналған "Қазіргі білім беру: әдістеме, технология, сапа" атты І халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары, Материалы І международной научно-методической конференции "Современное образование: методика, технологии, качество" посвященная 85 летию У. А. Джолдасбекова

Жинаққа республика және шет мемлекеттердің жоғары оқу орындары оқытушыларының, ізденушілерінің, докторанттары мен магистрантарының, сондай-ақ мектеп мұғалімдері мен колледж оқытушыларының оқу үрдісіндегі тәжірибелік зерттеулері мен баяндамалары енгізілген

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
756

"Заңтану мәселелері: Қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары" атты Р. Ж. Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Материалы республиканской научно-практической конференции на тему "Вопросы юриспруденции: Современное состояние и пути совершенствования" посвященной 60 летию Р. Ж. Таужановой

Жинаққа теория, құқық тарихы және қолданбалы заң ғылымдары, салалық заң ғылымдары бойынша материалдар топтастырылған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
1796

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының таңдаулы жұмыстары енгізілген

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
650

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне арналған "Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және құқықтық дамуы" атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы республиканской научно-практической конференции "Социально-экономическое и правовое развитие Казахстана за годы независимости", посвященной Независимости Республики Казахстан

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының таңдаулы жұмыстары енгізілген

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
858

"Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых " Джолдасбековские чтения", Materials of International scientific and practical conference of students, undergraduates and yong scientists "Dzholdasbekov's readings"

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының таңдаулы жұмыстары топтастырылған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
Мұқаба
Кітап
514

Қазақстанның әлемдік білім жүйесіне интеграциясы: Даму бағыттары, проблемалары және оларды шешу жолдары, Интеграция Казахстана в мировую систему образования: Перспективы развития, проблемы и пути их преодоления, Kazakhstan Intergration to the World Education System: Development Perspectives, Problems and Ways of Their Solution

Қазақстандағы білім жүйесінің даму бағыттары мен проблемалары туралы конференция материалдары жиналған

Ұсынған: ҚРМ Ө. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы
${loading}