Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
3323

Абайды оқы, ойлан, тап

Абай мұрасын сұрақтар арқылы түйіндеп, ойындық тәсілдер арқылы қорытып, ақынның рухани дүниесіне терең бойлап, ой дамытатын көмекші, кеңесші құрал ретінде ұсынылған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
451

Диуани хикмет (хикмет жинағы)

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
314

Атлас древнетюрских письменных памятников Республики Алтай

В атласе уделяется внимание дешифровке и новым прочтениям древнетюркских надписей, давно известных и недавно обнаруженных надписей, сделаны транскрипции и транслитерации

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
358

Altay Cumhuriyeti'ndeki Eski Türk Yazitlari Aibümü

Kitapta eskiden bulunan, ve yeni keşfedilen yazitlarin yeniden okunmasina ve deşifre edilmesine özen gösterilmekte yazi ve harf çevirimleri yapilmaktadir

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
716

Жаhанды жалғаған терең тамырлар

Туынды Халықаралық түркі академиясының профессоры Ә. Ахметовтың ғылыми-танымдық топтамалары мен сараптамалық пайымдарын қамтыған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
673

Түркілік мұраны зерттеудің деректанулық негіздері (музейлік деректану)

Монографиялық зерттеуде музейлік жәдігерлердің тарихи-этникалық дереккөз ретіндегі музейлік жүйедегі орны мен қызметі қарастырылған

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
298

Наследие тюркской культуры (исторический обзор казахской традиционной музыки)

В центре книги традиционная музыкальная культура казахов, осмысленная в историко-генетическом и комплексном этномузыковедческом подходе. Истоки казахской традиционной музыкальной культуры, во-первых, восходят к общетюркскому периоду истории, во-вторых, к ритуалу как общекультурному типологическому основанию

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
1160

Қазақ тілін туыс тіл ретінде оқыту әдістемесі

Қазақ тілінің басқа да түркі тілдерімен туыстық негізі ескеріліп, алғаш рет қазақ тілін туыс тіл ретінде оқытудың теориясы мен әдістемесі берілген

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
130

Опыт словаря-тезауруса односложных корневых основ (структурная и идеографическая парадигматика)

В книге представлены фоносемантические структуры корневых основ в кыпчакских языках и идеографическая парадигматика в континууме ареальной, межтюркской и общетюркской лексики

Ұсынған: «Түркі академиясы»
Мұқаба
Кітап
740

Әбжан Құрышжанұлы

Ұсынған: «Түркі академиясы»
${loading}