Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
40
70

Парыз бен пайым

Автордың әр жылдарда тәуелсіздік, ел болашағы, ұлт болмысы, ғылым мен білім, мәдениет пен өнер, адам болмысы туралы баспасөзге берген сұхбаттары берілген

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
26
230

Языки народов Казахстана и их взаимодействие

Материалы монографии освещают вопросы функционирования, развития и взаимодействия языков народов Казахстана, анализируются казахизмы, которые встречаются в устной и письменной речи русских, уйгуров, киргизов, узбеков, немцев и других народов, проживающих в Казахстане

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
35
78

Қазақ тіл білімі мәселелері, Вопросы казахского языкознания

Лингвистикалық мәселелерге арналған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
3968
1137

Жаңа ұлттық әліпби: Қазақ жазуын жаңғырту

Жинақта қазақ емле ережелерінің қалыптасу тарихынан бастап, қазіргі қазақ жазуының графика-фонологиялық негіздері талданған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
4037
857

Жаңа ұлттық әліпби: Қазақ жазуын жаңғырту

Бұл кітапта қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру мәселесіне қатысты ой-пікірлер, ғылыми-зерттеу мақалалары, сыни ұсыныстар және қарсылықтар мен қолдау пікірлер ұсынылған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
2063
594

Қазақ жазуын латын қарпіне көшірудің статистикалық негіздері

Оқырман назарына ұсынылып отырған қазақ графемаларының (әріп, әріп тіркесі, буын, түрленім қосымша, түрленім форма, сөз, сөзформа) жиілік сөздігі қазақ тіл білімінің лингвосатистика саласының теориялық мәселелерін толықтырады

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
2495
739

Ономастикалық атаулардың латын әліпбиіндегі қысқаша анықтамалығы проспектісі, Проспект краткого справочника ономастических назаний на основе латиницы (аналитика, справочник)

Кітапта Қазақстан жер-су, елді мекен атаулары, кісі аттарының латын графикасы сөздігіне сараптамалық, редакторлық жұмыс жүргізу, жалпы аналитикалық шолу жасау, проблемалық тұстарын айқындау, шешу жолдарын ұсынған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
142
229

ХХ ғасырдың басындағы латын әліпбиінің қазақ әдеби тілінің дамуындағы орны

Кітапта ХХ ғасырдың басындағы термин, емле мәселесі, латын жазуына көшу барысындағы жат сөздердің игерілуі, термин сөздерді таңбалаудағы ұстанымдар туралы сөз болады

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
5616
767

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіруді стратегиялық жоспарлау

Кітапта қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі жаңа ұлттық әліпбиге көшірудің тілтанымдық негіздерін жасау: жаңа әліпби жобасы, жаңа әліпби негізіндегі қазақ жазуының жаңа емле ережелері, жаңа орфографиялық сөздік, жаңа әліпби негізіндегі қазақ ономатикалық кеңістігі атауларының стандарттары ұсынылған

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
13
28

Жұлдызды жолдың сардары

Жүніс Сақұрпағының балалық шағы мен "бабалық" жасына дейінгі әрекеттері мен тірліктері баяндалады

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
${loading}