Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
54
347

Языки народов Казахстана и их взаимодействие

Материалы монографии освещают вопросы функционирования, развития и взаимодействия языков народов Казахстана, анализируются казахизмы, которые встречаются в устной и письменной речи русских, уйгуров, киргизов, узбеков, немцев и других народов, проживающих в Казахстане

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
133
151

Парыз бен пайым

Автордың әр жылдарда тәуелсіздік, ел болашағы, ұлт болмысы, ғылым мен білім, мәдениет пен өнер, адам болмысы туралы баспасөзге берген сұхбаттары берілген

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
4830
1563

Краткий толковый словарь топонимов Казахстана

Словарь объясняет происхождение более двух тысяч географических названий (топонимов) Казахстана, отражающих историю языков и народов, тысячелетиями проживавших на его территории

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
596
1422

Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі

Сөздікте әдебиет, тіл, философия, саясаттану, экономика, заң, тарих, педагогика, психология, спорт және өнер салаларындағы жиі қолданылатын атаулар мен атаулық тіркестер барынша қамтылып, тұрақталған баламаларымен берілген

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
1528

Тарихи жер-су аттарының түптөркіні

Еңбек тіліміздегі халық атауларының, яғни жер-су аттары мен адам аттары, тек-фамилияларының (антропонимия), халық, ел, тайпа аттары (этнонимия) мен аспан әлемі және жарық жұлдыз атауларының сыр-сипаты мен шығу, пайда болу жолдарын, олардың тек-төркінін жан-жақты баяндап, түсіндіруге арналып отыр

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
348
1394

Тарихи ономастикалық кеңістік

Қазіргі кезде лингвистиканың ғылыми парадигмасы тілдік құбылысты зерттеудің жаңа тәсілі - антропоөзектік бағыт арқылы ерекшеленеді

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
516
254

Функционально-семантические поля русского и казахского языков

Показаны функционально-семантические поля аспектуальности, компаративности и посессивности, представляющие совокупность грамматических и лексических средств выражения

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
491
196

Типологическое исследование интонации вводных единиц

В книге экспериментально-фонетическим способом на материале трех генетически и структурно различных языков исследована интонация категории вводности, которой присущи типологические черты, мотивированные их функцией - отнощением говорящего к высказываемой мысли

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
188
290

Жер-су атаулары

Бұл еңбекте екі мыңнан аса географиялық атаулар қамтылып отыр. Олардың ішінде қала, село, ауыл, аудан орталықтары мен теміржол стансаларының, кенттердің аттары, сондай-ақ жүздеген өзен-көлдер мен тау, шоқы, төбе, жон-жота атаулары бар

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
511
710

Звукоизобразительность в казахском языке

Исследуются основные аспекты звукоизобразительности в казахском языке, рассматриваются вопросы звукосимволизма, а также номинативный и этимологический аспекты звукоизобразительных слов

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
${loading}