Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
444
1076

Қазақстан эпиграфикасы, Эпиграфика Казахстана

Кітап көне жазу үлгілерімен, алуан бейнелермен таныстырады

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
663
970

Өрелі өнер,

Бұл кітапта қазақ тілі мәдениетінің сан алуан қиын да күрделі теориялық мәселелері қаралады

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
1676
746

Краткий толковый словарь топонимов Казахстана

Словарь объясняет происхождение более двух тысяч географических названий (топонимов) Казахстана, отражающих историю языков и народов, тысячелетиями проживавших на его территории

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
124
694

Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі, Орысша-қазақша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі

Сөздікте әдебиет, тіл, философия, саясаттану, экономика, заң, тарих, педагогика, психология, спорт және өнер салаларындағы жиі қолданылатын атаулар мен атаулық тіркестер барынша қамтылып, тұрақталған баламаларымен берілген

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
679

Тарихи жер-су аттарының түптөркіні

Еңбек тіліміздегі халық атауларының, яғни жер-су аттары мен адам аттары, тек-фамилияларының (антропонимия), халық, ел, тайпа аттары (этнонимия) мен аспан әлемі және жарық жұлдыз атауларының сыр-сипаты мен шығу, пайда болу жолдарын, олардың тек-төркінін жан-жақты баяндап, түсіндіруге арналып отыр

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
206
156

Вокализм казахского языка

Рассматривается система гласных фонем (вокализм) казахского языка с использованием методов структурной лингвистики в синхронном и отчасти в историческом аспекте

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
22
158

Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках

На обще- и межтюркском материале анализируется малоизученное в тюркском языкознании явление глагольно-именного омоморфизма на примере односложных корней слов

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
94
50

Инструкция по составлению казахско-русского словаря

Определены принципы постоения словника, отбора значений реестровых слов, фиксации и интерпретации фразеологизмов, пословиц, поговорок и других связанных сочетаний слов

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
86
65

Просодика слова в казахском языке

Рассматривается проблема определения и описания просодики слова в казахском языке

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Мұқаба
Кітап
911
590

Этнокультурная лексика казахского языка

Дан историко-лингвистический анализ этнокультурной лексики, зафиксированной в Полном собрании сочинений классика казахской литературы М. Ауэзова

Ұсынған: Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
${loading}