Электронды каталог

Мұқаба
Кітап
1733

Аударма теориясы мен практикасының негіздері

Оқулықта аударманың когнитивтік-әрекеттік моделі сипатталған, оның басқа модельдерден айырмашылығы көрсетіліп, ұтымды белгілеріне назар аударылған

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
634

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 1 т., Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее", The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future"

Қазақстантанумен бірге жинақта ресейтану, қытайтану, қырғызстантану, жапонтану және т.б. түрлі салалардағы мәселелер қарастырылған

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
935

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 2 т., The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future", Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее"

Қазақстантану ілімі әлеуметтану, педагогика және психология, құқықтық ғылымдар, инновациялар арқылы зерделенеді

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
619

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 2 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. т. 2

Салалық заңнаманың даму мәселелері мен перспективалары, қазіргі қоғамның әлеуметтік-гуманитарлық және психологиялық-педагогикалық мәселелері, туризм мен сервис саласының жай-күйі тақырыптарында мақалалар ұсынылады

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
229

Қазіргі университеттік білім: жалпыәлемдік үрдістері және ұлттық ерекшеліктері, Современное университетское образование: общемировые тенденции и национальные особенности, Modern university education:universal tendencies and national features

Университеттік білім тарихы, тәжірибесі және өзара байланысы зерделенген

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
156

Science-innovation development as a factor of modernization of higher education, Ғылыми-инновациялық даму - жоғары білімді жетілдіру факторы, Научно-инновационное развитие как фактор модернизации высшего образования

ЖОО аккредиттеу, пәнаралық байланыстар, модульдік білім бағдарламаларын құрудың әдіснамасы зерделенген

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
Кітап
317

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. 1 т.

Экономиканың нақты секторын қаржыландыру және қазіргі ақпараттық қоғам дамуының ғылыми-жаратылыстану аспектілері тақырыптарындағы ғылыми еңбектер ұсынылады

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
217
350

История дипломатии

В книге на основе анализа международных отношений в последовательно сменявшиеся эпохи изложена краткая история дипломатии от древних времен до нашего времени. Третий том посвящен периоду подготовки второй мировой войны

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
137
258

Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал, проблемы и их решение

В работе дан подробный анализ развития мирового аграрного рынка, его различных секторов. Исследован потенциал важнейшей отрасли национальной экономики. Определены позиции Республики и ее перспективы в животноводстве, растениеводстве, лесном и рыбном хозяйствах

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
Мұқаба
248
566

Основы информатики

В учебном пособии рассмотрены основные понятия информатики как науки, техническое и программное обеспечение персонального компьютера

Ұсынған: «Тұран-Астана» университеті
${loading}