Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
15

Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі

Жұмыстың негізгі мақсаты - қазақ тілі терминологиясындағы араб, парсы тілдік қабатын анықтап, оған ғылыми сипаттама беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
24

Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңдеулердің ұлттық-мәдени сипаты

Жұмыстың негізгі мақсаты - мәдениет пен тілді өзара біртұтас бірлікте қарастыра және ұлттық мәдени деректерге сүйене отырып, туыс емес ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңдеулерге әр түрлі мәдениет негізінде салыстыра-салыстыра лингвомәдени және лингвокогнитивтік сараптама жасау арқылы олардың мағына қалыптасуы мен концептілік құрылымындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
4

Синонимдік қатарлардың жасалуы және когнитивтік мәні (зат атаулары бойынша)

Зерттеудің негізгі мақсаты - қазақ тілі жүйесіндегі синонимдердің сөзжасамдық жолдарын, когнитивтік қырлары мен танымдық сипатын ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
22

Қазақ этнонимдерінің тарихи-лингвомәдени жүйесі (Шығыс Қазақстан аймағы материалдары бойынша)

Жұмыстың негізгі мақсаты - орта жүздегі алты арыс ел - арғын, керей, уақ, қыпшақ, қоңырат, найман, яғни Шығыс Қазақстан аймағында қоныстаған осы ру-тайпаға қатысты қалыптасқан атаулар мен тұрақты тіркестердің тарихи-тілдік табиғатын, уәждену ерекшелігін қарастыру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
12

Газет мақалалары тақырыптарының синтаксистік құрылымы

Зерттеу жұмысының мақсаты - баспасөз бетіндегі мақала тақырыптарына құрылымдық, семантикалық, функционалды тұрғыдан талдау жасау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
59

Синтаксистік тіркесімділік және етістікті сөз тіркестерінің құрылымдық модельдері

Зерттеу мақсаты: етістік пен етістік құрылымды сөз тіркестерінің қазақ тіл білімінен алатын орнын, олардың модельдері мен мағыналық топтарын анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
5

Толерантность как лингвокультурологический феномен в языковом сознании казахов и русских, Tolerance as a lingual and cultural phenomenon in the language consciousness of kazakhs and russians, Толеранттылық қазақ және орыс тілдік санасындағы лингвомәдени феномен ретінде

Цель исследования заключается в сопоставительной характеристике концепта "толерантность" в казахской и русской лингвокультурах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
5

Приближенные методы решения задач теории неизотермической фильтрации со свободными границами

Автореферат посвящен разработке и исследованию методов математического и компьютерного моделирования процесса неизотермической фильтрации жидкости в пористой среде

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
4

Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты

Диссертациялық жұмыстың мақсаты - қазақ балаларына арналған мәтіндердегі жай сөйлем түрлерінің (хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты және т.б.) синтаксистік құрылымына лингвостатистикалық сипаттама беру

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
16

Фразеологиялық коннотацияның прагмастилистикасы (Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармалары бойынша)

Жұмыстың мақсаты - Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармаларындағы фразеологизмдер коннотациясын прагматика-когнитивтік және прагматика стилистикалық аспектілер тұрғысынан анықтау

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
${loading}