Электронды каталог

Мұқаба
Авторефераттар
28

Күрделі аралас ферриттер, манганиттер, висмутиттердің синтезі, құрылысы мен термодинамикалық көрсеткіштері

Зерттеу мақсаты: R-MeII-Bi-O, Bi-MeII-MIII-O (мұндағы, R-сирек-жер элементтері, ал MeII-сілтілік-жер элементтері, MeIII-марганец және темір) жүйесінде пайда болатын, бұрын зерттелмеген қосылыстарды синтездеу және олардың рентгенографиялық, термохимиялық, термодинамикалық көрсеткіштерін және кейбір физикалық қасиеттерін зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
14

Разработка и оценка эффективности реабилитационных мероприятий при различных формах детского церебрального паралича

Цель диссертационного исследования: изучить этиопатогенетические и клинические особенности течения детского церебрального паралича (ДЦП)

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
26

Патоморфологические и клинические особенности патологии легких при пре- и перинатальных потерях в регионе Приаралья

Цель исследования : изучить клинико-морфологические особенности легких плодов и новорожденных детей Приаралья, умерших в перинанатальном периоде при синдроме дыхательных расстройств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
Мұқаба
Авторефераттар
22
12

Клинико-патогенетические особенности хронического тубулоинтерстициального поражения почек у детей Приаралья

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Нұр - Сұлтан қ.)
${loading}