Жол қосу1-10 дан 488


Нәтижелері:

1

Авторефераттар


Патоморфологические и клинические особенности патологии легких при пре- и перинатальных потерях в регионе Приаралья

Авторы: Орынбасаров, Серик Орынбасарович

Цель исследования : изучить клинико-морфологические особенности легких плодов и новорожденных детей Приаралья, умерших в перинанатальном периоде при синдроме дыхательных расстройств

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

2

Авторефераттар


Особенности образования условных рефлексов у детей из зоны приаралья

Авторы: Алиева, Нургуль Болатовна

3

Авторефераттар


Количественная и качественная вариабельность малых аномалий развития с учетом цитогенетических параметров у детей Приаралья

Авторы: Аппасова, Майда Ильясовна

4

Авторефераттар


"Саувит" биологиялық белсенді қоспасын Арал өңірі тұрғындарының қан құрамын түзету үшін пайдалану

Авторы: Әуезова, Нұрқұйған Сражадинқызы

5

Авторефераттар


Подростковая агрессивность как результат межличностной дезадаптации, Adolescent aggressiveness as the result of interpersonal disadaptation, Жеткіншектік - агрессивтілік тұлғааралық дезадаптацияның нәтижесі ретінде

Авторы: Коляева, Марина Владимировна

Цель исследования состоит в изучении агрессивности подростков и готовности к ее проявлению как результату социальной дезадаптации в межличностных взаимодействиях

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

6

Авторефераттар


Модели и методы распределенной и параллельной обработки данных в вычислительных системах и комплексах

Авторы: Абылхасенова, Дина Кабылбековна

Целью диссертационной работы является разработка моделей, методов и алгоритмов оптимального распределения программных и информационных ресурсов в вычислительных системах и комплексах

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

7

Авторефераттар


Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы

Авторы: Әділова, Алмагүл Советқызы

Жұмыстың мақсаты - күрделі семантикалы коммуникативті-прагматикалық ашық жүйе ретінде өзіндік санаттарымен ерекшеленетін көркем мәтінді антропоөзектік тұрғыдан қарап, оның басқа мәтінмен байланысу, тұтасу заңдылықтарын көрсету

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

8

Авторефераттар


Қазақстан - АҚШ қарым - қатынастарының негізгі аспектілері (2001-2008 жж.)

Авторы: Күзембаева, Әсия Болатқызы

Зерттеу жұмысының мақсаты - 2001-2008 жж. аралығындағы қазақстандық-американдық қарым-қатынастар дамуының негізгі аспектілерін теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

9

Авторефераттар


Теңіз порттарын дамытудағы инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі (АХТСП мәліметтері мысалында)

Авторы: Жасболатова, Нургул Хасановна

Диссертациялық зерттеудің мақсаты - Ақтау теңіз портын дамыту және кеңейту мақсатындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша ғылыми-теориялық, тәжірибелік және әдістемелік ұсыныстар жасау және оларды ғылыми негіздеу табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

10

Авторефераттар


ХХ ғасыр басындағы татар баспасөзі - Қазақстан тарихының дерек көзі

Авторы: Еңсепов, Асқар Әлиұлы

Зерттеу мақсаты: ХХ ғасыр басындағы татар баспасөзі материалдарын сол кезеңдегі Қазақстан тарихының дерек көзі ретінде талдау және ғылыми айналымға тарту болып табылады

Ұсынған: Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)
1-10 дан 488

Іздеу нәтижелерін нақтылау