Қарау

View
Автор:
Book title: "Жолдасбеков оқулары" атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы, Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых " Джолдасбековские чтения", Materials of International scientific and practical conference of students, undergraduates and yong scientists "Dzholdasbekov's readings"
Total pages: 408