Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 56

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Түркі жазбалары мен мәдениетінің күндері аясында Кимек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған "Еуразия қыпшақтары: тарих, тіл және жазба ескерткіштері" халықаралық ғылыми конференция материалдар жинағы 29-30 мамыр, 2013 жыл, Сборник материалов международной научной конференции "Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники" посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры, The collection of materials international conference "The Kipchaks of Eurasia: history, language and written records" dedicated to the 1100th anniversary of Kimeks state in the days of Turkish literature and culture

0 2273

Түркі жазбалары мен мәдениетінің күндері аясында Кимек мемлекетінің 1100 жылдығына арналған "Еуразия қыпшақтары: тарих, тіл және жазба ескерткіштері" халықаралық ғылыми конференция материалдар жинағы 29-30 мамыр, 2013 жыл = Сборник материалов международной научной конференции "Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники" посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры = The collection of materials international conference "The Kipchaks of Eurasia: history, language and written records" dedicated to the 1100th anniversary of Kimeks state in the days of Turkish literature and culture [Мәтін] / ; [жалпы ред. басқ. Е. Б. Көмеков; ред. алқа: Д. Қамзабекүлы [т. б.]; жауапты ред. А. Мұсағалиева]; ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі, Тіл комитеті; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық ун-ті... – Астана : [б. ж.], 2013. - 348 б. - Мәтін қазақ, орыс және ағылшын тілд. . – Мақала асты библиогр. . – [т. ж.] – 978-9965-31-560-2 : 50 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары және Күшілік хан, Исторические истоки казахской государственности и Кучлук-хан, Historical origins of Kazakh statehood and Kuchluk Khan

0 916

Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары және Күшілік хан = Исторические истоки казахской государственности и Кучлук-хан = Historical origins of Kazakh statehood and Kuchluk Khan [Мәтін] : халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы : 7 желтоқсан 2022 жыл / ; [жалпы ред. басқ. Е. Б. Сыдықов ; құраст. Т. З. Қайыркен ; ұйымдастыру комитеті: Е. Б. Сыдықов [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; "Кетбұқа – Төлегетай" х.-а. қоғамдық қоры... – Астана : ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2022. - 22, [1] c. - Мәтін қаз., орыс, ағыл. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 100 дана – ISBN 978-601-337-795-7 (мұқ.) : 0 тг.

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

فتح القدير, Фатх-ул-қадир

0 775

فتح القدير [Text] : Имам Ағзам Әбу Ханифа мазҺабы бойынша ФиқҺ яғни, Ислам заңдары Камал әд-Дин Мухаммад Бен Абдул-уахид Бен Абдул-хамид Бен Масъуд ас-Суйууаси (шейх, имам) ; [түсіндір. сөзін жазғ. Фатх Ал-Қодір, Шейхус Салам Бурханиддин Абн Бохр Ал-Мурғинен]- Мысыр : Мәймана баспасы - Жылы көрсетілмеген, Мәтін араб тілінде берілген . 4-бөлім. .– 467 б.

кітап

АВТОРЫ:

Камал әд-Дин Мухаммад Бен Абдул-уахид Бен Абдул-хамид Бен Масъуд ас-Суйууаси (шейх, имам)

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Китабу Жами ир румуз

16 1699

Китабу Жами ир румуз [Text] : Имам Ағзам Әбу Ханифа мазҺабы бойынша ФиқҺ яғни, Ислам заңдары / ... – Қазан : Император университетінің типографиясы, 1898 . - 715 б. - Мәтін араб тілінде берілген . .

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Қиса-сул-Әнбия

16 2385

Қиса-сул-Әнбия [Text] : шағатайша-татарша : [Пайғамбарлар қиссалары] / . – 3-ші бас. .. – Қазан : [Б.о.ж.], 1872. - 255 б. - Мәтін шағатайша татар тілінде берілген ; Мұхамеджан Мафтахалдинұлының қаражатымен басылған. . .

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Газели

16 1302

Газели [Text] : парсы тілінде / Хафиз ... – Ташкент : Типогр. штаба Турк. воен. окр., 1901. - 163 б. - Мәтін парсы тілінде берілген. . .

кітап

АВТОРЫ:

Хафиз

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Мужәммаул-әнҺәр фи шарх әл-әбҺүр

1 411

Мужәммаул-әнҺәр фи шарх әл-әбҺүр [Text] : арабша : "Өзендердің жиынтығы" (Теңіздердің тоғысуы атты кітапқа түсінік) / ... – Стамбул : Осман баспасы, 1901. - 706 б. - Мәтін араб тілінде берілген . .

кітап

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Шағатайша жазылған діни өсиет және хикаялар кітабы

0 396

Шағатайша жазылған діни өсиет және хикаялар кітабы [Text] / А. Рисәләт ... – [Б. м.] : [б. и.], 1880. - [350] б. . .

кітап

АВТОРЫ:

Рисәләт, А.

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

0 1815

Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми - педагогикалық журнал ; [бас. ред. Ә. К. Байдібеков ; ред. алқа.: Л. Н. Анисимова [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; ҚР Қолданбалы геометрия және графика қауымдастығы. – Астана : [б. ж.], 2015. - – Журнал 2010 жылдың 11 наурызынан шығады. – 2220-685Х. 2015, №30.

мерзімді басылым(газеттер)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары, Проблемы инженерной графики и профессионального образования, Problems of engineering graphic and professional education

0 2041

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары = Проблемы инженерной графики и профессионального образования = Problems of engineering graphic and professional education [Мәтін] : ғылыми-педагогикалық журнал ; [бас ред. Ә. К. Бәйдібеков ; ред. алқасы: Т. Қ. Мусалимов [ж. б.]] ; Л. Н. Гумилев атын. Еуразия ұлттық ун-ті. – Астана : [б. ж.], 2010. - .– 500 дана.– Жылына 6 рет шығады. 2010, №1. - 500 дана

мерзімді басылым(Журналы)

АВТОРЫ:

БЕРІЛГЕН:

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті