Поиск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА:

Показано: 1- из 39

Экспорт Excel Экспорт Word

Заманауи Қазақстан суретшілері, Художники современного Казахстана, Artists of modern Kazakhstan

0 678

Заманауи Қазақстан суретшілері = Художники современного Казахстана = Artists of modern Kazakhstan [Мәтін] / ; ред.: А. Хазбулатов, Пол Майкл Тэйлор ; ауд.: С. Тоқтарова, Е. Соколова ; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі ; Қазақ ғылыми-зерттеу ин-ты... – Астана : [б. ж.], 2018. - 263 б., суретті; : - Рухани жаңғыру. - Кітап корапта . . – 1500 дана – 978-9965-23-462-0 (мұқ.) : 40 тг.

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Күлтөбе қалажұртының тарихи нысандарын қалпына келтіру, Реставрация исторических объектов городища Культобе, Restoration of historical sites of the Kultobe settlement

0 532

Күлтөбе қалажұртының тарихи нысандарын қалпына келтіру = Реставрация исторических объектов городища Культобе = Restoration of historical sites of the Kultobe settlement [Бейне материал] / ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты ; [бас редактор: А. Р. Хазбулатов]... – [Б. о. ж.] : [б. ж.], 2020. - 319 с., суретті; - Мәтін қазақ, орыс, ағыл. тілд. . . – [т. ж.]

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Күлтөбе қалажұртының тарихи нысандарын қалпына келтіру, Реставрация исторических объектов городища Культобе, Restoration of historical sites of the Kultobe settlement

0 591

Күлтөбе қалажұртының тарихи нысандарын қалпына келтіру = Реставрация исторических объектов городища Культобе = Restoration of historical sites of the Kultobe settlement [Бейне материал] : 2019-2021 / ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты ; [құрастырушылар: А. Р. Хазбулатов, Ж. Н. Шайгозова]... - 195 с. - Мәтін қазақ, орыс, ағыл. тілд. . . – [т. ж.] – ISBN 978-601-08-1498-1

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Анималистическая вселенная казахской культуры в диаграмме эпох

0 514

Анималистическая вселенная казахской культуры в диаграмме эпох [Текст] : монография / А. Р. Хазбулатов М. Э. Султанов Ж. Н. Шайгозова ; Казахский научно-исследовательский институт культуры ; [редкол.: А. Р. Хазбулатов, М. Э. Султанова, Ж. Н. Шайгозова]... – Астана : [б. и.], 2017. - 559 с., ил.; . – Библиогр. в конце ст. . – 500 экз. – ISBN 978-601-7448-12-7 (в пер.) : 90 тг.

книга(book)

АВТОР:

Хазбулатов, А. Р.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Қазақстанның тарихи-мәдени нысандарының және жаппай зиярат ету орындарының альбомы

0 639

Қазақстанның тарихи-мәдени нысандарының және жаппай зиярат ету орындарының альбомы [Мәтін] / ; ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты ; [жоба авторы Т. Бекбергенов ; бас ред. А. Р. Хазбулатов]... – Астана : [б. ж.], 2018. - 495 б., суретті; . – Библиогр.: 490 б. . – 100 дана – ISBN 978-9961-23-485-9

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Проект «Реставрация исторических объектов городища Культобе»

0 527

Проект «Реставрация исторических объектов городища Культобе» [Текст] : иллюстрированная информационная брошюра / ; Казахский научно-исследовательский институт культуры ; [главный редактор А.Р. Хазбулатов]... – Нур-Султан : [б. и.], 2019. - 155 с., ил.; . . – [б. т.]

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Album of historical and cultural sites and places of pilgrimage of Kazakhstan

0 499

Album of historical and cultural sites and places of pilgrimage of Kazakhstan [Text] / ; Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan, Kazakh Research Institute of Culture ; [author of the project T. Bekbergenov ; editor-in-chief A. Khazbulatov]... – Astana : [s. n.], 2018. - 495 p., ill.; . – Bibliogr.: p. 490 . – 100 cop. – ISBN 978-9965-23-487-3

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Күлтөбе қалажұртын зерттеу материалдары: нәтижелері мен болашағы, Материалы исследований городища Культобе: итоги и перспективы, Research materials of the Kultobe settlement: results and prospects

0 559

Күлтөбе қалажұртын зерттеу материалдары: нәтижелері мен болашағы = Материалы исследований городища Культобе: итоги и перспективы = Research materials of the Kultobe settlement: results and prospects [Мәтін] : ғылыми еңбектер жинағы / ; Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты ; [бас ред.: А. Р. Хазбулатов ; ред. алқасы: П. Н. Петров, Ж. Н. Шайгозова, А. А. Ержігітова, А. А. Момбек]... - 143 б., суретті; - Мәтін қазақ, орыс, ағыл. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 50 дана – ISBN 978-601-08-0153-0

книга(book)

АВТОР:

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандарының қысқаша энциклопедиясы, Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры, A Brief Encyclopedia of Signs and Symbols of Kazakh Culture

0 896

Қазақ мәдениетінің белгілері мен нышандарының қысқаша энциклопедиясы = Краткая энциклопедия знаков и символов казахской культуры = A Brief Encyclopedia of Signs and Symbols of Kazakh Culture [Мәтін] / Ж. Н. Шайгозова А. Б. Наурзбаева ; ҚР Ғылым және жоғары білім мин-гі, Қаз. ғыл.-зерт. мәдениет ин-ты, ҚР Материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ұлттық ком-ті... – Алматы : [б. ж.], 2023. - 320 б., суретті; - Мәтін қаз., орыс, ағыл. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 100 дана – ISBN 978-601-7448-28-8 (в пер.) : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

Шайгозова, Ж. Н.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры

Казахское ремесло: история и перспективы развития

0 558

Казахское ремесло: история и перспективы развития [Текст] : (cборник научных трудов) / А. Р. Хазбулатов Ж. Н. Шайгозова С. П. Кульсариева А. Б. Наурзбаева ; Мин-во науки и высш. образования Республики Казахстан, Каз. науч.-исслед. ин-т культуры. – .. – Алматы : [б. и.], 2023. - 239 с., ил.; - Авт. указаны на обороте тит. л. ; Текст на рус., каз., англ. яз. . – Библиогр. в конце разделов . – 100 экз. – ISBN 978-601-7448-29-5 : 0 тг.

книга(book)

АВТОР:

Хазбулатов, Шайгозова, Кульсариева, Наурзбаева, А. Р., Ж. Н., С. П., А. Б.

ПРЕДОСТАВЛЕНО:

Казахский научно-исследовательский институт культуры