Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 13

Excel export Word export

Аударма теориясы мен практикасының негіздері

0 3930

Аударма теориясы мен практикасының негіздері [Text] : оқулық / Әбішева, Клара Мухамедиярқызы Рахымжанов, Қанат Хисматұлы ; ҚР Білім және ғылым министрлігі ; "Тұран-Астана" университеті ; Қазіргі лингвистикалық білім... – Астана : [б. ж.], 2011. - 242 б. . – Тақырып асты библиогр. . – 3 000 дана – 978-601-214-053-8 : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

Әбішева, Клара Мухамедиярқызы

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 1 т., Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее", The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future"

0 1639

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы. 2013 ж., 28-29 қараша. 1 т. [Text], [Text] : конференция материалдары ; материалы конференции ; the konference bulletin ; [ред. алқасы: У. Ж. Алиев [ж.б.]], Тұран-Астана университеті .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-221-1, 978-601-214-221-4 - қазақ, орыс, ағылш. тілд. . Библиогр. мақала соңында 1 т. .– 373 б. : 20 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 2 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. т. 2

0 1798

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 2 т. [Text], [Text] ; Тұран-Астана ун-ті, [ред. алқасы: А.Г. Джапарова] .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-213-6, 978-601-214-211-2 - қазақ, орыс тілд. . Библиогр. мақала соңында 2 т. .– 463 б. : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

Қазіргі университеттік білім: жалпыәлемдік үрдістері және ұлттық ерекшеліктері, Современное университетское образование: общемировые тенденции и национальные особенности, Modern university education:universal tendencies and national features

0 1072

Қазіргі университеттік білім: жалпыәлемдік үрдістері және ұлттық ерекшеліктері = Современное университетское образование: общемировые тенденции и национальные особенности = Modern university education:universal tendencies and national features [Text], [Text] : 28-29 мамыр 2013 ж. : "Тұран-Астана" университетінің 15-жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференциясының материалдары / ; "Тұран-Астана" ун-ті, [ред. алқасы: Г.А. Джапарова [ж.б.]]... – Астана : [б. ж.], 2013. - 463 б. - қазақ, орыс және ағылш. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 500 дана – 978-601-214-214-3 : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

Ғылыми-инновациялық даму - жоғары білімді жетілдіру факторы, Science-innovation development as a factor of modernization of higher education, Научно-инновационное развитие как фактор модернизации высшего образования

0 1132

Ғылыми-инновациялық даму - жоғары білімді жетілдіру факторы = Science-innovation development as a factor of modernization of higher education = Научно-инновационное развитие как фактор модернизации высшего образования [Text], [Text] : халықаралық ғылыми-конференцияның материалдары ; 18 сәуір 2014 ж. / ; Тұран-Астана ун-ті, [ред. алқасы: Г.А. Джапарова], University of Business and international studies (Switzerland), Eastern Mediterranean University (Northern Cyprus)... – Астана : [б. ж.], 2014. - 314 б. - қазақ, орыс және ағылш. тілд. . – Библиогр. мақала соңында . – 500 дана – 978-601-214-224-2 : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т., "Образование, наука, инновации - вклад молодых исследователей" материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов. 14 февраля 2013 г. 1 т.

0 1249

"Білім, ғылым, инновация - жас зерттеушілердің үлесі" атты жас ғалымдар, магистранттар мен студенттердің жооаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 2013 ж. 14 ақпан. 1 т. [Text], [Text] Джапарова Г. А. ; Тұран-Астана ун-ті, [ред. алқасы: Г.А. Джапарова [ж.б.]] .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – 978-601-214-212-9 - қазақ, орыс тілд. . Библиогр. мақала соңында т. 1 .– 395 б., кесте. . : 30 тг.

кітап

AUTHOR:

Джапарова Г. А.

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы, The international science conference "Kazakhstanology-8" on the theme "Kazakhstan's self-identification: past, prezent, future", Международная научная конференция "Казахстановедение-8" на тему "Самоидентификация Казахстана: прошлое, настоящее, будущее"

0 4306

"Қазақстанның өз-өзіне тақылеттестігі: өткені, бүгінгісі, келешегі" тақырыбына арналған "Қазақстантану-8" халықаралық ғылыми конференциясы [Мәтін] ; [ред. алқа: У. Ж. Алиев [ж. б.]] ; Тұран-Астана университеті .- Астана : [б. ж.] , 2013.– 500 дана . – ISBN 978-601-214-222-8 - Мәтін қазақ, орыс, ағылш. тілд. . Библиогр. мақала соңында 2 т. . 2013 ж., 28-29 қараша. Конференция материалдары– 355 б. : 20 тг.

кітап

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал, проблемы и их решение

0 1089

Казахстан на мировом аграрном рынке: потенциал, проблемы и их решение / Алшанов, Р. А. ... – Алматы : [Print-S], 2006. - 503 с. . – Библиогр.: с. 502-503 . – 9965-767-09-2

көрсетілмеген

AUTHOR:

Алшанов, Р. А.

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

Основы информатики

0 1414

Основы информатики : [учеб. пособие], учеб. пособие / Джапарова, Гульжамал Алькеновна ... – Алматы : Экономика, 2004. - 284 с., ил.; . . – 9965-685-34-7

AUTHOR:

Джапарова, Гульжамал Алькеновна

PROVIDED:

«Turan-Astana» University

Проблемы становления и эволюции гражданского общества и правового государства в Казахстане

0 1189

Проблемы становления и эволюции гражданского общества и правового государства в Казахстане : Материалы научно-практической конференции (29 апр. 2005 г.) / ... – Астана : Акрам групп, 2005. - 328, [3] с. . . – не указан

AUTHOR:

PROVIDED:

«Turan-Astana» University