Поиск

Results search

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 2466

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.) [Мәтін] : филология ғылым. канд. ғылыми дәреж. алу үшін дайындал. дисс. авторефераты мамандығы бойынша 10.01.02 - қазақ әдебиеті / Н. Д. Кенжегараев ; [ғыл. жетекші М. Мырзахметұлы]; М. О. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты... – Түркістан : [б. ж.], 2007. - 24, [6] б . – Библиогр.: 25-26 б. . – 100 дана

Subject heading

Қазақ әдебиеті мен әдебиеттануы

Annotation

Қазақ әдебиеттану тарихында алғаш рет автор мен тыңдаушы мәселесіне арналып отырған зерттеу мәселелері берілген

авторефераттар

AUTHOR:

Кенжегараев, Н. Д.

PROVIDED:

Алматы облыстық орталық әмбебап кітапхана