Поиск

IZDEÝ NÁTIJELERI:

Kórsetіlgen: 1- ız 10

Eksporttaý Excel Eksporttaý Word

Академиялық жазылым

0 38478

Академиялық жазылым [Мәтін] : жоғары оқу орынд. студент. арн. оқу құралы / Оспанов Еділбай Төлеубайұлы ... – Алматы : Экономика, 2018. - 120 бет 20 см . . – 500 дана – 978-601-329-074-4 : 2000 тг.

кітап

AVTORY:

Оспанов Еділбай Төлеубайұлы

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы (Алматы қ.)

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы

0 37089

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы [Мәтін] : оқулық / Ғ. Қалиев Ә. Болғанбаев . – 3-бас. ., толықт., өңд.. – Алматы : Сөздік-Словарь, 2006. - 258, [1] б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана – ISBN 9965-822-00-Х (мұқ.) : 472, 50 тг.

кітап

AVTORY:

Қалиев, Ғ.

BERILGEN:

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Әдебиетті оқыту әдістемесі

0 14481

Әдебиетті оқыту әдістемесі [Мәтін] / Бітібаева, Қанипа ... – Алматы : Рауан, 1997. - 285 б. . . – 5-625-03058-8 (мұқ.)

кітап

AVTORY:

Бітібаева, Қанипа

BERILGEN:

Өскемен қаласы Орталық қалалық кітапханасы

Әдебиет танытқыш

24 47757

Әдебиет танытқыш [Мәтін] : зерттеу мен өлеңдер / А. Байтұрсынов ... – Алматы : Атамұра, 2003. - 208 б.– (Атамұра кітапханасы. . . – 3000 дана – ISBN 9965-05-870-9 (мұқ.) : 515 тг.

кітап

AVTORY:

Байтұрсынов, А.

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Көп томдық шығармалар жинағы

0 5284

Көп томдық шығармалар жинағы [Мәтін] / C. Сейфуллин ; [құраст.: Т. Кәкішұлы, К. С. Ахмет ; ред. алқа: С. Абдрахманов [ж. б.] ; ҚР Мәдениет және ақпарат мин-гі] .- Алматы : Қазығұрт, 2007 . – 9965-22-000-Х, – 2000 дана . – 9965-22-208-8(7-т.) (мұқ.) - Тұрсынбек Кәкішұлы қоры . 7-том . Оқу құралы– 413, [1] б. (мұқ.) : 715 тг.

кітап

AVTORY:

Сейфуллин, C.

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Тіл білімі

2 6202

Тіл білімі [Мәтін] / Ә. Хасенов ; Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті... – Астана : Ер-Дәулет, 2007. - 125, [2] б.– (Мемлекеттік тіл - тұғырың. . . – 2000 дана – 9965-436-43-6 (мұқ.) : 283 тг.

кітап

AVTORY:

Хасенов, Ә.

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазақ тілін оқыту әдістемесі

0 7232

Қазақ тілін оқыту әдістемесі : оқу құралы / Оразбаева, Ф. Ш., Рахметова, Р. С. ... – Алматы : Print-S, 2005. - 170 б. . – Библиогр.: 166-169 б. . – 9965-482-25-Х

кітап

AVTORY:

Оразбаева, Ф. Ш., Рахметова, Р. С.

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары), Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века)

0 93

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) [Текст] : [сборник документов и материалов] ; [редкол.: С. Нұрбек [и др.] ; редкол. тома: А. А. Курманова [и др.] ; сост.: А. С. Аманова [и др.] ; Мин-во науки и высшего образования РК ; Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова] .- Астана : [б. и.], 2022 .– 1000 экз. . – ISBN 978-601-08-0995-6 (в пер.) - Выпущено по программе "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела", по подпрограмме "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан . Т. 17 . Политические репрессии в Павлодарском регионе: трагедия народа– 381 с. (в пер.) : 0 тг.

кітап

AVTORY:

BERILGEN:

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Әкімшілік департаментінің Баспа ісі басқармасы

Қазақтар ана тілі әлемінде

0 7936

Қазақтар ана тілі әлемінде [Мәтін] : этнолингвистикалық сөздік / Ә. Қайдар ; [ред. Р. Қ. Шаймерденов] ; [А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты] .- Алматы : Дайк-Пресс, 2009 .– 1000 дана . – ISBN 978-601-7170-07-3 (Т. 1) , ISBN 978-601-7170-06-6 (мұқ.) - Этнолингвистикалық сөздік "Адам", "Қоғам", "Табиғат" деп аталатын 3 томнан тұрады . 1-том . Адам– 780 б. (мұқ.) : 2268 тг.

кітап

AVTORY:

Қайдар, Ә.

BERILGEN:

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі

2982 3795

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі [Мәтін] : университет пен педагогтық институттардың филология факультеттеріне арналған оқу құралы / Ғ. Айдаров Құрышжанов, Ә. Томанов, М. ... – Алматы : Мектеп, 1971. - 272 б. - Шора Сарыбаев қоры . . – 2000 дана (мұқ.) : 50 тг.

кітап

AVTORY:

Айдаров, Ғ.

BERILGEN:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)