Поиск

ІЗДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Көрсетілген: 1- из 513

Экспорттау Excel Экспорттау Word

Противодействие коррупции в сфере государственного управления инвестиционными процессами в Республике Казахстан,

0 3

Противодействие коррупции в сфере государственного управления инвестиционными процессами в Республике Казахстан = [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D110100 - Медицина / А. М. Утегенова ; ғылыми кеңесшілер: Б. А. Жетписбаев, Kerim Mutig ; Семей қаласының мемлекеттік медицина ун-ті. – .. – Семей : [б. ж.], 2017. - Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); контейнерде, 12х14 см . – Библиогр.: 120-141 б. . – [т. ж.] : 100 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Утегенова, А. М.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде)

0 3045

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде) [Электрондық ресурстар] : философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация: 6D050800 - Есеп және аудит / М. К. Калибаев ; ғылыми кеңесшілер: К. Ш. Дюсембаев, Л. А. Чайковская ; Нархоз Университеті... – Алматы : [б. ж.], 2017. - Электрон. мәлімет, 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); контейнерде, 12х14 см . – Библиогр.: 152-160 б. . – [т. ж.] : 100 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Калибаев, М. К.

БЕРІЛГЕН:

Қалибаев Мырзабек Қалибайұлы

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты)

0 4278

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты) [Мәтін] : философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация : 6D021000 - Шетел филологиясы / А. Б. Байдуллаева ; ғыл. кеңесшілер: В. У. Махпиров, С. Михаилидис ; Абылай хан атын. Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері ун-ті... – Алматы : [б. ж.], 2016. - 140 б. . – Библиогр.: 129-140 б. . – [т. ж.] (мұқ.) : 100 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Байдуллаева, А. Б.

БЕРІЛГЕН:

Байдуллаева Әсел Батырқызы

Геодезический мониторинг и компьютерное моделирование геодинамических процессов на территории Северного Тянь-Шаня

0 2

Геодезический мониторинг и компьютерное моделирование геодинамических процессов на территории Северного Тянь-Шаня [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D071100 - геодезия / А. Б. Кайранбаева ; науч. консультанты: Л. С. Шамганова, W. Pytel... – Алматы : [б. и.], 2014. - 145 л., ил.;– ( . . – Библиогр.: л. 119-124 . – [б. т.] (в пер.) : 300 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Кайранбаева, А. Б.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Международно-правовые вопросы унификации норм, регулирующих международную торговлю

0 2

Международно-правовые вопросы унификации норм, регулирующих международную торговлю [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D030200 - Международное право / З. М. Баймагамбетова ; науч. консультант: На Ли... – Алматы : [б. и.], 2013. - 183 л., ; . – Библиогр.: л. 168-183 . – [б. т.] (в пер.) : 450 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Баймагамбетова, З. М.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Ценности и экономические стратегии среднего класса в Казахстане

0 2

Ценности и экономические стратегии среднего класса в Казахстане [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D050100 - Социология / Д. К. Бурханова ; науч. консультанты: Г. С. Абдирайымова, Ф. Штайнер... – Алматы : [б. и.], 2014. - 135 л., ил.; . – Библиогр.: с. 113-123 . – [б. т.] (в пер.) : 300 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Бурханова, Д. К.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Создание новых термочувствительных полимеров на основе 2-гидроксиэтилакрилата и метилакрилата

0 5

Создание новых термочувствительных полимеров на основе 2-гидроксиэтилакрилата и метилакрилата [Текст] : дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D072100 - химическая технология органических веществ / А. А. Амитова . – .. – Алматы : [б. и.], 2014. - 102 л., ил.; . – Библиогр.: л. 91-102 . – [б. т.] (в пер.) : 300 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Амитова, А. А.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Карбон жүйесі визе-серпухов ярустарының шекарасы түзілімдеріндегі фораминифералар және олардың биостратиграфиялық мәні (Оңтүстік Қазақстан, Үлкен Қаратау таулары мысалында)

0 2

Карбон жүйесі визе-серпухов ярустарының шекарасы түзілімдеріндегі фораминифералар және олардың биостратиграфиялық мәні (Оңтүстік Қазақстан, Үлкен Қаратау таулары мысалында) [Мәтін] : Филос. докторы (PhD) ғыл. дәрежесін алу үшін дайынд. диссертация : 6D070600 - Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау / С. Н. Мұстапаева ... – Алматы : [б. ж.], 2014. - 123 б., суретті;+ . . – Библиогр.: 111-122 б. . – [Т. ж.] (мұқ.) : 300 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Мұстапаева, С. Н.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Қазіргі кезеңдегі студенттердің психологиялық денсаулығының дамуы

0 4

Қазіргі кезеңдегі студенттердің психологиялық денсаулығының дамуы [Мәтін] : Филос. докторы (PhD) ғыл. дәрежесін алу үшін дайынд. диссертация : 6D010300 - Педагогика және психология / Г. Б. Ниетбаева ... – Алматы : [б. ж.], 2014. - 209 б. . – Библиогр.: 154-168 б. . – [Т. ж.] (мұқ.) : 450 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Ниетбаева, Г. Б.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)

Педагогические условия инновационно-ориентированной экологической подготовки биологов в системе высшего образования

0 2

Педагогические условия инновационно-ориентированной экологической подготовки биологов в системе высшего образования [Текст] : Дис. ... д-ра филос. (PhD) : 6D011300 - Биология / А. Ш. Шоканова ; науч. консультанты: Ж. Б. Чилдебаев, А. Т. Канаев ; зарубеж. консультант: М. Коул. – .. – Алматы : [б. и.], 2014. - 160 л. . – Библиогр.: с. 138-153 . – [Б. т.] (в пер.) : 300 тг.

диcсертациялар

АВТОРЫ:

Шоканова, А. Ш.

БЕРІЛГЕН:

Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Астана қ.)