IZDEÝ NÁTIJELERI:

Kórsetіlgen: 1- ız 62

Eksporttaý Excel Word export

Дебиторлық қарыздардың есебі, аудиті мен талдауының теориясы, әдіснамасы және тәжірибесі (мұнай-газ салалары материалдары негізінде)

0 0

Жұмыстың мақсаты - Экономикалық және бухгалтерлік категория ретінде, дебиторлық берешекті теориялық тұрғыдан жан-жақты зерттеу, қазіргі замандағы дебиторлық берешектің есебі, аудиті мен талдауының қолданыстағы әдістерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды және әдістемелік тәсілдерді әзірлеу

Kіtap

AVTORY:

Калибаев, М. К.

BERILGEN:

Қалибаев Мырзабек Қалибайұлы

Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты)

0 0

Зерттеу мақсаты - жарнама слогандарының коммуникативті-прагматикалық ерекшеліктерін сипаттау және оларға ғылыми түсінік беру

Kіtap

AVTORY:

Байдуллаева, А. Б.

BERILGEN:

Байдуллаева Әсел Батырқызы

Азаматтық сот ісін жүргізудің ұлттық тіл принципі

0 0

Диссертациялық жұмыста азаматтық іс жүргізудегі ұлттық тіл принципінің маңыздылығы зерттелген

Kіtap

AVTORY:

Асылбекова, А. А.

BERILGEN:

Асылбекова Айгүл Ахметқызы

Разработка системы автоматизированного управления производством товарного магния

0 0

Исследовательская работа заключается в модификации известных методов и разработке принципиально новых нетрадиционных подходов при разработке кинематических структур и алгоритмов программного управления узкоспециализированными манипуляционными роботами, устройствами для выполнения технологических процессов и операций производства товарного магния

Kіtap

AVTORY:

Бүрлібай, А. Ә.

BERILGEN:

Тарихи ескерткіштерді сақтауда өндірістік көздерінің антропогенді әсерлерін төмендетудің әдістерін жасау (Қ.А.Ясауи, Арыстанбаб және мешіттерінің мысалында)

0 0

Диссертациялық жұмыста тарихи еcкеpткiштеpдiң caқтaлy меpзiмiн ұзapтyғa мүмкіндік беретін қорғаныс шаралары мен технологияларын пайдалану (Арыстанбаб және Қ. А. Ясауи кесенелерінің мысалында)

Kіtap

AVTORY:

Тойчибекова, Г. Б.

BERILGEN:

Тойшыбекова Ғазиза Батиханқызы

Қылмыстық істер бойынша іс жүргізушілік келісім жасау кезендегі ерекше өндіріс

0 0

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы жүйесіне Америка Құрама Штаттары және өзге де батыс мемлекеттерінің қылмыстық сот төрелігі саласының тәжірибесі қарастырылған

Kіtap

AVTORY:

Балгынтаев, А. О.

BERILGEN:

Балғынтаев Әсет Оралғазыұлы

Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының теориялық-құқықтық аспектілері

0 0

Диссертациялық жұмыста Қазақстан Республикасындағы және кейбір шетелдердегі ұлттық саясат қалыптасуының мәселелері зерттеледі

Kіtap

AVTORY:

Рустембекова, Д. К.

BERILGEN:

Рүстембекова Динара Кенжебекқызы

Каталитическая гидрогенизация легкой фракции первичной каменноугольной смолы

0 0

Работа посвящена исследованию каталитической гидрогенизации легкой фракции первичной каменноугольной смолы, полученные результаты могут быть использованы при разработке технологического регламента и технико-экономического обоснования процесса каталитической переработки фракции переработки каменноугольной смолы

Kіtap

AVTORY:

Ахметкаримова, Ж. С.

BERILGEN:

Ахметкәрімова Жанар Саматқызы

Хинди тіліндегі шетел және кірме элементтер: салғастырмалы-типологиялық аспект

0 0

Диссертациялық жұмыста хинди тіліне енген шетел және кірме сөздерге салғастырмалы-типологиялық талдау жасалған

Kіtap

AVTORY:

Бокулева, Б. С.

BERILGEN:

Бокулева Бота Серікқанқызы

Центры окраски и нанодефекты в кристаллах LiF, облученных быстрыми ионами

0 0

Целью диссертационной работы является исследование процессов образования электронных центров окраски и нанодефектов в кристаллах LiF при облучении высокоэнергетическими тяжелыми и легкими ионами

Kіtap

AVTORY:

Русакова, А. В.

BERILGEN:

Русакова Fлена Викторовна