Поиск

SEARCHING RESULTS:

Shown: 1- form 7860

Excel export Word export

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы

0 5636

Солтүстік Қазақстан топырақтары және оның морфологиясы [Мәтін] : оқу құралы / Амралин, А. У. ... – Астана : Қазақ аграрлық ун-ті, 2003. - 96 б. . .

авторефераттар

AUTHOR:

Амралин, А. У.

PROVIDED:

Amralin Oral

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау

0 3181

Метацидпен өңделген бентонитпен Сырдария суын ауыр металл иондары мен бактериялардан тазалау [Text] : Химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты / Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы ... – Қызылорда ; Алматы : [б. ж.], 2005. - 16, [4] б. . . – 100 дана – көрсетілмеген : [б. ж.]

авторефераттар

AUTHOR:

Балықбаева, Гүлжан Төлепбергенқызы

PROVIDED:

Kyzylorda Regional Universal Scientific Library by named A.Tazhibaev

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты

0 149

Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты [Мәтін] : Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған дисс. авторефераты. 10.02.06 мамандығы бойынша / Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы ... – Алматы : [Б. ж.], 2009. - 29, [7] б. . – Библиогр.: б. 28 . – 100 дана – көрсетілмеген : [Б. ж.]

авторефераттар

AUTHOR:

Әшімбаева, Нағима Мәсімахынқызы

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.)

0 2483

Научно-методические основы мониторинга биологической устойчивости и экологической роли древесных растений в условиях г. Алматы (на примере представителей рода Crataegus L.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.16 - Экология / Б. А. Кентбаева ... – Алматы : [б. и.], 2010. - 53 с., ил.; . . – 150 экз. : 20 тг.

авторефераттар

AUTHOR:

Кентбаева, Б. А.

PROVIDED:

Kentbayeva Botagoz Aydarbekovna

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы

0 5

Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы [Мәтін] : Экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыстың авторефераты. 08.00.05 мамандығы бойынша / Болатқызы, Салтанат ... – Алматы : [Б.ж.], 2009. - 30 б. . – Библиогр.: б. 26 . – 100 дана – көрсетілмеген : [Б.ж.]

авторефераттар

AUTHOR:

Болатқызы, Салтанат

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері

0 3374

Этнопедагогиканы жеке оқу пәні ретінде құрудың ғылыми негіздері [Мәтін] : Педагогика ғылым. д-ры ғылыми дәреж. алу үшін дайынд. дисс. авторефераты, 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика / Джанзакова, Шолпан Исагалиевна ... – Қарағанды : [Б.о.ж.], 2007. - 43 б. . .

авторефераттар

AUTHOR:

Джанзакова, Шолпан Исагалиевна

PROVIDED:

Dzhanzakova Sholpan Isagali

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.)

0 2296

Қазақ әдебиетіндегі автор мен тыңдаушы (XV-XVIII ғғ.) [Мәтін] : филология ғылым. канд. ғылыми дәреж. алу үшін дайындал. дисс. авторефераты мамандығы бойынша 10.01.02 - қазақ әдебиеті / Н. Д. Кенжегараев ; [ғыл. жетекші М. Мырзахметұлы]; М. О. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты... – Түркістан : [б. ж.], 2007. - 24, [6] б . – Библиогр.: 25-26 б. . – 100 дана

авторефераттар

AUTHOR:

Кенжегараев, Н. Д.

PROVIDED:

Almaty regional central universal library

Факторы прогрессирования хронических вирусных гепатитов В и С в коренной популяции Казахстана

0 1114

Факторы прогрессирования хронических вирусных гепатитов В и С в коренной популяции Казахстана : Автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.05 / Калиаскарова, Кульпаш Сагындыковна ... – Караганда : [б.и.], 2010. - 24, [4] с., рис.; . – Библиогр.: с. 21-24 . – 120 экз. – не указан : [б.ц.]

авторефераттар

AUTHOR:

Калиаскарова, Кульпаш Сагындыковна

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Особенности расследования незаконной добычи рыбы в стадии возбуждения уголовного дела (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты)

0 1144

Особенности расследования незаконной добычи рыбы в стадии возбуждения уголовного дела (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты) : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Туманшиев, Руслан Келаманович ... – Алматы : [б.и.], 2010. - 24, [4] с. . – Библиогр.: с. 24 . – 150 экз. – Не указан : [б.ц.]

авторефераттар

AUTHOR:

Туманшиев, Руслан Келаманович

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: усовершенствование эндоскопической диагностики, хирургической коррекции и сравнительная оценка различных методов лечения

0 1040

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: усовершенствование эндоскопической диагностики, хирургической коррекции и сравнительная оценка различных методов лечения : Автореферат дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.27 / Абилов, Кайрат Уалиевич ... – Астана : [б.и.], 2010. - 40 с. . – Библиогр.: с. 34-36 . – 100 экз. – не указан : [б.ц.]

авторефераттар

AUTHOR:

Абилов, Кайрат Уалиевич

PROVIDED:

National Academic Library of the Republic of Kazakhstan (Астана)